Hoppa till innehåll
Media

Budgetpropositionen
Budgetpropositionen medför ändringar i beskattningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 11.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen ändringar bl.a. i beskattningen av förvärvsinkomster, det maximala beloppet för hushållsavdraget samt tobaksskatten.

Ändringar i inkomstbeskattningen

Grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster ska i enlighet med regeringsprogrammet indexjusteras på alla inkomstnivåer så att beskattningen inte skärps på grund av den allmänna inkomstutvecklingen. Justeringen baserar sig på en ökning av inkomstnivåindexet med 3,0 procent.

Indexjusteringen görs genom att höja den progressiva inkomstskatteskalans alla inkomstgränser samt genom att höja grundavdragets maximibelopp och arbetsinkomstavdragets maximibelopp och inflödes- och minskningsprocenter. 

Ändringen beräknas minska förvärvsinkomstskatteintäkterna med cirka 520 miljoner euro.

Statens progressiva inkomstskatteskala år 2022

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
19 200 8 6
28 700 578 17,25
47 300 3 786,5 21,25
82 900 11 351,5 31,25

Grundavdragets maximibelopp vid kommunalbeskattningen höjs

Grundavdragets maximibelopp vid kommunalbeskattningen höjs från 3 630 euro till 3 740 euro. Grundavdraget beviljas till fullt belopp vid en dagpenningsinkomst på 3 740 euro per år, en löneinkomst på ca 7 800 euro per år och en pensionsinkomst på ca 12 200 euro per år. För mottagare av dagpenningsinkomst har grundavdraget en effekt på en inkomst på upp till ca 24 400 euro per år, för mottagare av löneinkomst på upp till ca 31 000 euro per år och för mottagare av pensionsinkomst på upp till ca 25 600 euro per år.

Arbetsinkomstavdragets maximibelopp höjs

Det maximala beloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 1 840 euro till 1 930 euro. Avdragets minskningsprocent höjs från 1,89 procent till 1,96 procent för den del av nettoförvärvsinkomsten som överstiger 33 000 euro. När nettoförvärvsinkomsten uppgår till cirka 132 200 euro beviljas inte längre något arbetsinkomstavdrag. Avdragets inflödesprocent höjs från 12,7 procent till 13 procent.

Maximala beloppet för hushållsavdraget höjs 

Maximala beloppet för hushållsavdraget höjs och den procentandel av kostnaderna som ska dras av höjs. Ändringen gäller hushållsavdrag som beviljas på basis av hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete 2022 och 2023. Motsvarande höjning gäller även temporärt för avstående från oljeuppvärmning under 2022-2027. Hushållsavdraget förblir oförändrat i fråga om andra arbeten som berättigar till hushållsavdrag.

Hushållsavdragets maximibelopp höjs från 2 250 euro till 3 500 euro. Den avdragbara procentuella andelen av kostnaderna höjs från 40 procent till 60 procent när det gäller arbetsersättningar och från 15 procent till 30 procent när det gäller löner. 

Med avstående från oljeuppvärmning avses åtgärder genom vilka det byggnadsspecifika systemet för oljeuppvärmning tas ur bruk och ett byggnadsspecifikt uppvärmningssystem som inte använder fossila bränslen installeras som ersättande uppvärmningssystem. 

För hushållsarbetets, omsorgsarbetets och vårdarbetets del är minskningen ca 43 miljoner euro på årsnivå. Avståendet från oljeuppvärmning beräknas minska skatteinkomsterna med ca 8 miljoner euro på årsnivå. 

Beskattningsvärdet för utsläppssnåla tjänstebilar sänks för viss tid

Beskattningsvärdet för en tjänstebil sänks med 85 euro i månaden, om bilens koldioxidutsläpp under körning enligt WLTP-metoden är minst 1 och högst 100 gram per kilometer.

Målet är att öka andelen utsläppssnåla bilar i tjänstebilbeståndet. Det tidsbundna skattestödet gäller vid beskattningen 2022–2025. Stödet ska gälla bilar som registrerats första gången i Finland 2021 eller senare.

Ändringen beräknas minska skatteintäkterna med sammanlagt ca 43 miljoner euro under fyra år. Ändringen minskar skatteintäkterna med cirka 7 miljoner euro år 2022. 

Ränta på skuld för förvärv av en andel i samfälld skog blir avdragbar

Räntan på skuld som hänför sig till förvärv av en andel av en samfälld förmån som används för förvärvande av inkomst ska vara avdragsgilla ränteutgifter enligt inkomstskattelagen. Ändringen gäller i praktiken räntorna på skuld som hänför sig till förvärv av andelar i samfällda skogar.

Ändringen bedöms inte ha några betydande fiskala konsekvenser.

Skogsavdraget begränsas i fråga om skogsfonder

Skogsavdraget ändras så att samfällda skogar i fortsättningen ska ha skogsavdragsrätt på basis av skog som förvärvats under skatteåret 2022 eller därefter endast om minst hälften av andelarna i dess delägarlag vid utgången av skatteåret ägs av fysiska personer eller dödsbon. 

Ändringen bedöms inte ha några konsekvenser för skatteinkomsterna. 

Ytterligare information: Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 318, fornamn.efternamn(a)gov.fi 
Filip Kjellberg, finansråd, tfn 0295 530 123, fornamn.efternamn(a)gov.fi
Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 0295 530 817, fornamn.efternamn (at) gov.fi (förslaget som gäller skogsavdrag)

Tobaksaccisen höjs

Det föreslås att punktskatten (accisen) på cigaretter höjs sammanlagt med i genomsnitt 13 procent, rulltobak med 40 procent, pip- och cigarettobak med 24 procent samt cigarrer och cigariller med 31 procent. 

Höjningarna genomförs i fyra steg under två års tid, så att den första höjningen görs vid ingången av 2022, den andra vid ingången av juli 2022, den tredje vid ingången av 2023 och den fjärde vid ingången av juli 2023. Dessutom föreslås det att det till lagen fogas en ny skatteklass för tobaksprodukter avsedda för upphettning, för vilken skatten är 30 cent per gram.

Priset på cigaretter beräknas öka med sammanlagt i genomsnitt 11 procent, priset på rulltobak med 35 procent, priset på pip- och cigarettobak med 18 procent och priset på cigarrer och cigariller med 17 procent. 

Ytterligare information: Veli Auvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 384, fornamn.efternamn(a)gov.fi

Skattefria användningen av bränntorv utvidgas

För bränntorv föreslås en mekanism för lägsta pris i beskattningen, med vars hjälp man säkerställer minskad energianvändning av torv om priset på utsläppsrätten sjunker till en låg nivå. Eftersom marknadspriset på utsläppsrätter är högt och bedöms öka eller förbli på minst samma nivå också inom den närmaste framtiden, är det sannolikt att mekanismen inte kommer att tillämpas.

Tillämpningsområdet för skattefri användning av bränntorv utvidgas från nuvarande under åren 2022–2029. Den årliga skattefria användningen är högst 10 000 megawattimmar under åren 2022–2026 och högst 8 000 megawattimmar under åren 2027–2029. Skattefriheten ska gälla alla kraftverk och värmecentraler som använder bränntorv. Den registrerings- och anmälningsskyldighet som gäller användare av torv utvidgas samtidigt så att den förutom den skattepliktiga användningen av torv även gäller de kraftverk och värmecentraler vars användning av bränntorv för värmeproduktion underskrider gränsen för skattefrihet. 

Höjningen och utvidgningen av gränsen för skattefri användning av torv så att den gäller alla kraftverk och värmecentraler som använder bränntorv minskar statens bruttointäkter från energiskatten med ca 7 miljoner euro per år. 

Ytterligare information: Merja Sandell, regeringsråd, tfn 0295 530 191, fornamn.efternamn(a)gov.fi
Veli Auvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 384, fornamn.efternamn(a)gov.fi

Skattesatsen för lotterier sänks temporärt 2022 och 2023

Regeringen har beslutat att fortsätta att trygga avkastningen av penningspel för förmånstagarna genom att förlänga lindringen av lotteribeskattningen. Lotteriskattelagen föreslås bli ändrad temporärt så att den skattesats som ska tillämpas på lotterier som anordnas med ensamrätt, vilken sänktes temporärt från 12 procent till 5,5 procent för 2021, sänks temporärt till 5,0 procent för 2022 och 2023. 

Sänkningen har dimensionerats så att beloppet av den lotteriskatt som Veikkaus Ab ska betala 2022 och 2023 sjunker med cirka 80 miljoner euro jämfört med att sänkningen av skattesatsen inte förlängs. Bolagets avkastning och det belopp som delas ut i form av understöd ökar på motsvarande sätt.

Ytterligare information: Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 239, fornamn.efternamn(a)gov.fi