Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hankinta-Suomen strategiatyö etenee: kolmas johdon foorumin tapaaminen keskittyi strategian tahtotiloihin ja tavoitteisiin

Valtiovarainministeriö 12.2.2020 12.00
Tiedote
Julkisten hankintojen strategia: Hankinta-Suomi.

Hankinta-Suomi -strategiatyön johdon foorumi kokoontui 11. helmikuuta työstämään kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Foorumin tapaamisessa keskusteltiin strategian tahtotiloista, tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista.

Kansallisen hankintastrategian valmistelu on aloitettu syksyllä 2019. Hankinta-Suomi -ohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka koostuu valtion, kuntien ja tarjoajien johdon edustajista. Kolmannessa Hankinta-Suomi -foorumissa tutustuttiin tarkemmin strategian tahtotiloihin ja tavoitteisiin sekä konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin. Strategiatyön tavoitteena on lisätä hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Tapaamisessa keskusteltiin strategian tahtotiloista ja tavoitteista.

Tahtotilat liittyvät hankintojen strategisen johtamisen merkittävyyteen, esimerkiksi vaikuttavuuspotentiaalin hyödyntämiseen taloudellisen kestävyyden ja yhteiskuntavastuun kannalta. Lisäksi tahtotiloissa kiinnitetään huomiota innovaatioiden edistämiseen sekä hankintojen ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tahtotiloissa korostuu, että toimivia ja laadukkaita hankintoja tehdään osallistavasti ja yhdessä markkinoiden kanssa.

Foorumin keskustelussa korostuivat hankintojen strategisen johtamisen tärkeys sekä hankintojen tekeminen osaavasti ja ammattimaisesti. Lisäksi keskustelussa tuotiin esille, että osana strategia-prosessia tulisi selvittää mahdollisuuksia vaikuttaa hankintoja koskevien valitusten pitkiin käsittelyaikoihin.

Keskustelua käytiin myös tahtotiloja edistävistä tavoitteista sekä toimenpide-ehdotuksista. Foorumi piti tärkeänä, että strategia on riittävän konkreettinen, jotta hankintayksiköt pystyvät soveltamaan sitä käytäntöön omista lähtökohdistaan.

Hankinta-Suomen aluekierros käynnistyy

Hankinta-Suomi järjestää maaliskuun aikana aluekierroksen, jossa vieraillaan kahdeksalla paikka-kunnalla ympäri Suomen. Aluekierroksella kuntien ja valtion virastojen johtohenkilöt ja hankinta-asiantuntijat sekä palveluntuottajat ja järjestöjen edustajat pääsevät ottamaan kantaa luonnosteltui-hin hankintojen kehittämisen tavoitteisiin, tuomaan alueellista näkemystä kokonaisuuteen ja teke-mään ehdotuksia strategian sisältöön. Aluekierroksentulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä Suomen ensimmäisen yhteisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden suuntaamiseksi ja tarkentamiseksi.

Suomen yhteinen julkisten hankintojen strategia julkaistaan syksyllä 2020.

Lue lisää: Hankinta-Suomi -julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Lisätietoja:

Finanssineuvos, Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi