Hyppää sisältöön
Media

KaPA-ohjelma alitti budjetin – Suomi.fi-palvelut ovat valmistuneet aikataulussa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2017 14.15
Tiedote

OwalGroupin tekemä riippumaton loppuarviointi Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmasta (KaPA) on valmistunut. Ohjelmaa pidetään onnistuneena muun muassa realististen tavoitteiden, aikataulussa pysymisen ja resurssien suhteen. Ohjelma saatiin toteutettua alle suunnitellun budjetin ja ohjelmassa rakennetut Suomi.fi-palvelut valmistuivat aikataulussa.

Nyt julkaistun loppuarvioinnin mukaan KaPA-ohjelma on onnistunut aloittamaan laajan, koko julkishallintoa koskevan toimintakulttuurinmuutoksen, joka auttaa toimimaan asiakaslähtöisemmin ja keskittämään tukipalveluita. Ohjelma on myös avannut uusia mahdollisuuksia valtion ja kuntien yhteistyöhön.

Vuonna 2014 alkaneen ohjelman tavoitteena on ollut muun muassa yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa. Lisäksi tavoitteena on ollut tietojen yhteiskäytön parantaminen sekä yritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen julkishallinnon kanssa. Arvioinnin mukaan ohjelman tavoitteita on pidetty ”oikeina tai vähintään toimintaa oikeaan suuntaan ohjaavina”. Liiketoimintamahdollisuuksien luominen yrityksille on jäänyt arvion mukaan tavoitteissa taustalle.

Ohjelma saa kiitosta siitä, että se on onnistunut pysymään aikataulussa. Etenkin ketterän kehittämisen malli on tukenut tavoitteiden saavuttamista. Vahvuudeksi on nähty sitoutunut ja osaava henkilöstö sekä ohjauksessa että operatiivisessa työssä.

”Hienoa, että KaPA-ohjelma nähdään merkittävänä toimintatapojen uudistajana julkishallinnossa. Olemme hyödyntäneet ohjelmassa uudenlaisia toimintatapoja, mikä on omalta osaltaan auttanut saavuttamaan ohjelman tavoitteet”, sanoo valtiovarainministeriön digitalisaatioyksikön päällikkö, tietohallintoneuvos Maria Nikkilä.

KaPA-laki on vauhdittanut käyttöönottoja

Raportin mukaan suurin osa KaPA-ohjelmassa tuotetuista Suomi.fi-palveluista on valmistunut pääosin aikataulussa, ja isot valtionhallinnon organisaatiot on saatu hyvin mukaan. Käyttöönottojen haasteena on, että organisaatiot pitävät Suomi.fi-palveluita hyödyllisinä julkishallinnon kannalta, mutta eivät niinkään oman toimintansa kannalta. Heinäkuussa 2016 voimaan astunut ns. KaPA-laki on vahvistanut merkittävästi ohjelmassa tuotettujen palveluiden merkitystä ja käyttöönottoa. Vaikka laki onkin vauhdittanut käyttöönottoja, organisaatiot ovat toivoneet käyttöönotoilta ja palveluilta vielä enemmän asiakaslähtöisyyttä.

Loppuraportin mukaan KaPA-ohjelman sisäinen viestintä on toiminut avainhenkilöiden välillä hyvin. Eri viestintämuotoihin esimerkiksi verkossa ja tapahtumissa on oltu tyytyväisiä, mutta toisaalta tietoa on koettu olevan liiankin monessa paikassa. Raportti suosittaa, että Suomi.fi-palveluja käyttöönottaville organisaatioille tulisi viestiä jatkossa ennakoivasti ja käytännönläheisesti. Arvioinnin mukaan nyt syksyllä alkaneen kansalaisviestinnän onnistuminen on tärkeää, jotta ohjelman vaikuttavuutta saadaan viestittyä eteenpäin.

Suomi.fi-palvelut valmiita – Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet aktiivisesti käytössä

KaPA-ohjelmassa on toteutettu neljä hanketta: Palveluväylä, Sähköinen tunnistus, Roolit ja valtuutukset sekä Palvelunäkymät. Kaikki Suomi.fi-palvelut ovat valmistuneet teknisiltä ratkaisuiltaan ohjelmakauden aikana.

Arvion mukaan Suomi.fi-palveluväylä ja Suomi.fi-tunnistus ovat yltäneet suurimpaan osaan tavoitteistaan. Myös Suomi.fi-valtuuksissa on luotu ”vakuuttava startti”, sillä toisen puolesta asiointien määrä ylitti syksyllä 2017 yli miljoonan rajapyykin.

Palvelunäkymät-hankkeeseen kuuluvat Suomi.fi-verkkopalvelu, Suomi.fi-palvelutietovaranto ja rekisteritietojen tuominen verkkopalveluun. Arvion mukaan Suomi.fi tarjoaa vasta vähän uusia palveluita ja sivusto on edelleen osittain kehitysvaiheessa. Palvelutietovarannon käyttöönotot ovat sujuneet ennakoitua paremmin, kun taas rekisteritietoja on tuotu Suomi.fihin tavoiteltua vähemmän.

”Suomi.fi-palveluiden käyttöönotot ja kehittäminen eivät suinkaan pääty tähän. Väestörekisterikeskuksella tulee jatkossa olemaan yhä vahvempi rooli digitalisoinnin edistäjänä. Työmme kulmakivenä ovat digitaaliset asiakaslähtöiset palvelut sekä kansalaisille että organisaatioille”, sanoo Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari.

Arviointi suosittaa, että valtiovarainministeriö varmistaa jatkossa riittävän resursoinnin ja ohjauksen Suomi.fi-palveluiden käyttöönotolle. Ohjelman päättyessä toimintamallin on oltava selkeä, jotta palveluiden jatkuvuus voidaan taata. Palveluiden jatkokehittämisessä ja viestinnässä tulee huomioida organisaatioiden ja loppukäyttäjien näkökulmat.

Arviointiraportti kansallisen palveluarkkitehtuurin -sivulla vm.fissä 

OwalGroupin riippumaton loppuarviointi perustuu aineistoanalyyseihin, haastatteluihin, virastoille ja ministeriöille sekä kunnille teetettyyn sähköiseen kyselyyn sekä case-analyyseihin. KaPA-ohjelmaa on arvioitu myös syksyllä ja keväällä 2016.

Lisätietoja:

Valtiovarainminsteriö, digitalisaatioyksikön johtaja, tietohallintoneuvos Maria Nikkilä, puh. 0295 530 514, maria.nikkila(at)vm.fi

Väestörekisterikeskus, ylijohtaja Janne Viskari, puh. 0295 535 022, janne.viskari (at)vrk.fi

Digitalisoituminen Julkisen hallinnon ICT Kansallinen palveluarkkitehtuuri Valtiovarainministeriö