Hyppää sisältöön
Media

Kuntia ja hyvinvointialueita kuullaan rahoituksen siirtolaskelmien oikaisusta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2023 12.09
Tiedote
Ihminen kävelee rollaattorin kanssa

Kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstiedoissa on tullut esiin tilanteita, jotka mahdollisesti vääristävät merkittävästi sote-uudistuksen rahoituksen siirtoon liittyviä laskelmia. Kuntien raportoimat tiedot eivät kaikilta osin vastaa kustannuksia, jotka palvelujen järjestämiseen menee yhden vuoden aikana. Tämän takia sääntelyä rahoituksen siirrossa huomioon otettavista kustannuksista on tarpeen tarkentaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määräytyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022. Siirtyvät kustannukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon kunnat saavat valtionosuutta ja hyvinvointialueet valtion rahoitusta vuodesta 2023 lähtien. 

Asetus mahdollistaa kuntien kirjaamien kulujen ja tuottojen huomioon ottamisen tasapuolisella tavalla

Eräiden kertaluonteisten ja takautuvien kulujen ja tuottojen kirjaustapojen on havaittu vääristävän laskelmia ja johtavan kuntien välillä epätasapuoliseen lopputulokseen, vaikka kirjaukset olisi tehty kirjanpidollisesti oikein. Vaikutus kuntien valtionosuuksiin ja hyvinvointialueiden rahoitukseen on luonteeltaan pysyvä.

Ehdotetun valtioneuvoston asetuksen mukaan kuntien vuosille 2021 ja 2022 kirjaamia kuluja ja tuottoja voitaisiin ottaa laskelmissa huomioon Valtiokonttorille raportoiduista tiedosta poikkeavalla tavalla. Laskelmissa otettaisiin oikaistuina huomioon seuraavat kuntakohtaiset erät silloin, jos ne muutoin merkittävästi vääristäisivät yksittäisen kunnan tai hyvinvointialueen rahoitusta:

  • pelastustoimen takautuvat varallaolokorvaukset
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kuntayhtymien ja pelastuslaitosten yli- ja alijäämät ja takautuvat yli- ja alijäämät
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitot ja -tappiot

Takautuvien palkkaharmonisaatiokustannusten huomioon ottamisesta on jo säädetty aikaisemmin.

Tieto otettaisiin huomioon kuntien välillä tasapuolisella tavalla siten, että siirtyvät kustannukset vastaavat yhden vuoden palveluiden järjestämisen kustannuksia. 

Tiedot pyydettäisiin kunnilta ja hyvinvointialueilta erillisellä kyselyllä kesäkuun aikana. Lisäksi oikaisussa käytettäisiin muun muassa taloustietojen raportoinnista ja tilinpäätöksistä saatavia muita selvityksiä ja tietoja.  

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun asetuksen sääntelyä täydennettäisiin siten, että myös hyvinvointialueiden koko maan rahoituksen tarkistamista koskevissa laskelmissa otettaisiin huomioon vastaavasti rahoituslaskelmia merkittävästi vääristävät tiedot. Erikseen on vielä tarkoitus täydentää hyvinvointialuekohtaisten siirtymätasausten tarkistamista koskevaa sääntelyä vastaavalla tavalla. 

Kuntia ja hyvinvointialueita kuullaan rahoituslaskelmien oikaisussa

Tarkoituksena on, että siirtolaskelmaluonnos on valmis viimeistään 31.8.2023. Kunnat ja hyvinvointialueet voisivat vielä esittää valtiovarainministeriölle huomioita laskelmaluonnoksesta syyskuun 2023 aikana. Lopullinen siirtolaskelma määrittää sen, kuinka paljon rahoitusta kunnat ja hyvinvointialueet saavat valtiolta vuodesta 2024 lukien ja samalla oikaistaan takautuvasti myös vuoden 2023 rahoitusta.

Valtiovarainministeriö järjestää kuntien ja hyvinvointialueiden edustajille kuulemistilaisuuden siirtolaskelmien oikaisusta 16.5. Lisäksi asetusluonnoksista on mahdollista lausua Lausuntopalvelussa 12.5.– 31.5. 

Asetukset on tarkoitus antaa kesäkuun 2023 aikana ja ne tulisivat voimaan mahdollisimman pian. 

Lisätietoja: 
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, puh. 0295 530 586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi