Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Virantoimituksesta pidättäminen
Kirjallinen varoitus                                                     Päätös 15/0848/3
Virkavapaus

                                                                                   A: 28.10.2015

Työnantaja oli irtisanonut A:n kihlakunnanulosottomiehen virkasuhteen 4.11.2014 kuuden kuukauden irtisanomisajalla, ja samalla pidättänyt A:n virantoimituksesta hänen ollessaan virkavapaana sairauden vuoksi. Työnantaja oli katsonut A:n siinä määrin soveltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoimitusta ollut voitu jatkaa.

Työyhteisön mukaan A:N toiminnassa oli ilmennyt poikkeuksellista keskittymisen puutetta, huolimattomuutta, välinpitämättömyyttä ja työajan epäasiallista käyttöä. Tämän vuoksi kollegat eivät halunneet sijaistaa A:ta, eikä myöskään päästää A:ta sijaistamaan rootelejaan. A oli tukitoimista, huomautuksista ja varoituksista huolimatta laiminlyönyt velvollisuutensa suorittaa virkatehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. A:n työskentely ei ollut täyttänyt kihlakunnanulosottomiehelle asetettavia vaatimuksia, ja oli lisäksi sisältänyt sekä taloudellisia riskejä että oikeusturvariskejä. A:n mukaan työnantaja oli uhkaillut häntä irtisanomisella jo ensimmäisillä tapaamiskerroilla.

Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa saadun selvityksen mukaan A:n viranhoidossa oli havaittu poikkeuksellisen paljon samankaltaisia virheitä ja laiminlyöntejä, jotka olivat jatkuneet vuosien ajan huomautuksista ja kirjallisista varoituksista huolimatta. Työantajalla oli ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde, eikä irtisanominen ollut perustunut epäasiallisiin syihin. Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa on vielä ratkaistava se, mistä ajankohdasta lukien virantoimituksesta pidättäminen oli voitu määrätä alkavaksi. Virantoimituksesta pidättämisen tarkoituksena on turvata viranhoidon jatkuvuus, luotettavuus ja uskottavuus irtisanomisaikana. Sitä ei saa määrätä pidemmäksi ajaksi kuin on tarpeen toimenpiteen tavoitteiden turvaamiseksi. Virantoimituksesta pidättäminen ei ole vakiintuneen tulkinnan mukaan mahdollista silloin, kun virkamiehen virantoimitus on jo keskeytynyt hänelle myönnetyn vuosiloman tai virkavapauden vuoksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei A:ta ollut voitu pidättää virantoimituksesta hänen virkavapaansa aikana.

Hallinto-oikeus hylkäsi irtisanomista koskevan valituksen, mutta muutti työnantajan päätöstä virantoimituksesta pidättämisestä siten, että virantoimituksesta pidättäminen määrättiin alkavaksi 1.5.2015 lukien.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_14_§_1_momentti
Ulosottokaari_1_luku_19_§
Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti_4_kohta
Valtion_virkamieslaki_40_§_4_momentti
Hallintolaki_6_§