Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                                       Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Virantoimituksesta pidättäminen
Kohtuullinen aika                                                                              Päätös 15/0942/3
Poliisi
Rikostuomio                                                                                       A: 19.11.2015

A oli irtisanottu 25.11.2014 A:n poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin virasta, ja samalla pidätetty virantoimituksesta hänen virkavapautensa päättymisestä 31.12.2014 alkaen. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n 23.10.2014 rangaistukseen 22.6.2013 tehdyistä henkilörekisteririkoksesta ja virkavelvollisuuksien rikkomisesta sekä 30.6.2014 tehdystä virkavelvollisuuksien rikkomisesta.

A oli käyttänyt hyväkseen poliisiasiain tietojärjestelmästä ja poliisin henkilökuvarekisteristä hakemiaan tietoja 20-vuotiaasta B:stä, jolla oli ollut konflikti A:n pojan kanssa. A oli myöhemmin pysäyttämistilanteessa esittänyt kysymyksiä B:n käytöksestä hänen poikaansa kohtaan, ja uhannut B:n mahdollisesti joutuvan A:n kollegoiden pahoinpitelemäksi yöllä siten, ettei kukaan olisi todistamassa tapahtumaa. B oli tallentanut A:n uhkaavan kielenkäytön, ja toimittanut sen julkisuuteen. A:n mukaan irtisanomista ei ollut tehty kohtuullisessa ajassa siitä, kun irtisanomisen peruste oli tullut työnantajan tietoon.

Hallinto-oikeuden mukaan tuomioistuimen arviolla A:n menettelyn rikosoikeudellisesta moitittavuudesta ja tuomitulla rangaistuksella oli ollut merkitystä arvioitaessa irtisanomiskynnyksen ylittymistä. Työnantajalla oli siten ollut oikeus odottaa käräjäoikeuden tuomion antamista ennen irtisanomiseen ryhtymistä. Arvioitaessa irtisanomiskynnyksen ylittymistä, hallinto-oikeus totesi, että A:n menettelyssä oli ollut kyse ilmeisen tarkoituksellisesti esitetystä uhkauksesta, kun hän oli käyttänyt virka-asemaansa hyväkseen omaa perhettään koskevassa asiassa, ja osoittanut näin piittaamattomuutta poliisin toiminnan puolueettomuudelle asetetuista vaatimuksista. A:n esittämä edellä kerrotun sisältöinen uhkaus virkaa hoitaessaan oli ollut omiaan heikentämään yleistä luottamusta poliisin toiminnan puolueettomuudelle asetetuista vaatimuksista.  Työnantajalla oli ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde sekä pidättää hänet virantoimituksesta.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

KHO 19.10.2017 T 5228: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Valtion_virkamieslaki_ 14_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_ 25_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_ 25_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_ 25_§_3_momentti
Valtion_virkamieslaki_ 40_§_2_momentti_4_kohta
Hallintolaki_6_§Poliisilaki_9_c_§