Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                            Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Virantoimituksesta pidättäminen
Törkeä rattijuopumus                                                             Päätös 16/0318/3
Kohtuullinen aika                                                                             
Yhdenvertainen kohtelu                                                          A: 4.4.2016
Poliisi                                                                                                 

Työnantaja oli irtisanonut 23.7.2015 vanhempi konstaapeli A:n virkasuhteen, ja samalla pidättänyt hänet virantoimituksesta. Päätöksen mukaan irtisanomisen perusteena oli käräjäoikeuden 26.6.2015 antama tuomio, jonka mukaan A oli syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen sekä sillä hänen syykseen luettu rikos. A väitti, ettei irtisanomiseen ollut ryhdytty kohtuullisessa ajassa siitä, kun irtisanomisen peruste oli tullut työnantajan tietoon. A oli syyllistynyt rikokseen 1.4.2015, hän oli myöntänyt teon 5.5.2015, ja irtisanomispäätös oli tehty 23.7.2015. Lisäksi A väitti irtisanomisen loukanneen hänen oikeuttaan yhdenvertaiseen kohteluun, koska joissain tapauksissa samaan rikokseen syyllistyneet poliisimiehet oli irtisanomisen sijasta erotettu määräajaksi virantoimituksesta.

Hallinto-oikeuden mukaan irtisanominen on tehtävä kohtuullisessa ajassa, ja se on ratkaistava viime kädessä tapauskohtaisesti. A oli tuomittu lainvoimaisella tuomiolla törkeästä rattijuopumuksesta ehdolliseen vankeuteen ja sakkorangaistukseen. Hallinto-oikeus katsoi, että virastolla oli ollut oikeus odottaa käräjäoikeuden tuomiota ennen irtisanomiseen ryhtymistä, koska tuomioistuimen arviolla A:n menettelyn rikosoikeudellisesta moitittavuudesta ja tuomitulla rangaistuksella oli ollut merkitystä arvioitaessa irtisanomiskynnyksen ylittymistä. Hallinto-oikeus totesi, että törkeää rattijuopumusta koskevaan rikokseen syyllistymistä on oikeuskäytännössä pidetty vakiintuneesti erityisen painavana syynä poliisimiehen irtisanomiselle. Päätöksen ei siten ollut voitu katsoa loukanneen oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun pelkästään sillä perusteella, että joissain yksittäisissä tapauksissa törkeään rattijuopumukseen syyllistyneen poliisimiehen oli mahdollisesti annettu jatkaa virassaan. Hallinto-oikeus totesi, että poliisimiehen syyllistymistä törkeään rattijuopumukseen oli pidettävä vakavana ja moitittavana tekona, ja virastolla oli siten ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde. A:n syyksi luettu rikos oli osoittanut hänet myös siinä määrin soveltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoimitusta ollut voitu jatkaa.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

KHO 25.10.2017 T 5356: Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamiseksi ja sen jälkeen uudelleen ratkaistavaksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että A:n irtisanomista koskeva asia kuului Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen soveltamisalaan. Sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa asianosaisella on lähtökohtaisesti oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluva oikeus saada asiansa käsitellyksi suullisesti ainakin yhdessä oikeusasteessa. Sanottu oikeus ei ole ehdoton, vaan siitä voidaan poiketa esimerkiksi tilanteessa, jossa on käsiteltävänä pelkästään oikeudellisia tai hyvin teknisluonteisia kysymyksiä. Nyt esillä olevassa asiassa kysymys oli A:n virkasuhteen irtisanomisesta ja virantoimituksesta pidättämisestä. Kun otettiin huomioon asian laatu, asialla objektiivisesta näkökulmasta arvioiden oleva tärkeä merkitys A:lle, suullisen käsittelyn toimittamista hallinto-oikeudessa koskeva A:n vaatimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen ja yksityiskohtaisten perustelujensa valossa tulkittava hallintolainkäyttölain 38 §, korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeuden olisi tullut toimittaa asiassa suullinen käsittely.

Valtion_virkamieslaki_11_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_25_§_3_momentti
Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti_4_kohta
Poliisin_hallinnosta_annettu_laki_15_f_§
Hallintolainkäyttölaki_38_§_1_momentti
Hallintolainkäyttölaki_38_§_3_momentti
Euroopan_ihmisoikeussopimus_6_artikla_1_kappale