Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                            Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Sairauslomatodistus
Poliisi

Luvaton poissaolo                                                                   Päätös 16/0339/3
Alkoholi                                                                                    A: 15.4.2016

                                                                                                           

Virasto oli irtisanonut A:n vanhemman konstaapelin virasta, koska hän oli määräyksestä huolimatta jättänyt saapumatta työvuoronsa alussa 28.11.2014 neuvotteluun työterveyshuoltoon. A oli määrätty esittämään lääkärintodistus jokaisesta lyhytaikaisestakin poissaolosta. Poissaolojen taustalla oli pitkään jatkunut alkoholiongelma, jota oli yritetty ratkaista tuloksetta työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Vuonna 2011 päättyneen hoitoonohjauksen jälkeen työterveyshuolto oli todennut, ettei hoitoonohjaus auta enää A:ta.

A oli ilmoittanut 28.11.2014 esimiehelleen tekstiviestitse ennen työvuoronsa alkamista äkillisestä sairastumisestaan kesken työmatkansa. A oli hakeutunut 29.11.2014 lääkäriin, jolloin oli saanut lääkärintodistuksen ajalle 29.11–30.11.2014. Poissaolon syyksi oli merkitty tarttuvaksi oletettu ripuli ja mahasuolitulehdus. A oli ollut kymmenen vuoden aikana 27 työvuorosta poissa esittämättä vaadittavaa lääkärintodistusta. A:lle oli annettu luvattomista poissaoloista huomautus vuonna 2005, kaksi varoitusta vuonna 2006 sekä erotettu määräajaksi virantoimituksesta vuonna 2008. A:lle oli annettu uudelleen varoitus vuonna 2013. Perusteena kaikille edellä mainituille toimenpiteille oli ollut luvaton poissaolo työvuoroista.

Hallinto-oikeuden arvioitavana oli kysymys siitä, voitiinko A:n poissaoloa 28.11.2014 pitää sellaisena luvattomana poissaolona huomioon ottaen A:n aiemmat toistuvat luvattomat poissaolot, jotka yhdessä muodostaisivat erityisen painavan syyn virkamiehen irtisanomiselle. Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa saadun selvityksen mukaan voitiin pitää uskottavana, että A oli ollut sairaana todistuksesta ilmenevästä syystä, ja että sairaus oli alkanut jo todistuksen antamista edeltäneenä päivänä. Poliisilaitos ei ollut riitauttanut todistuksen oikeellisuutta, eikä asian selvittelyn yhteydessä ollut esitetty sellaisia seikkoja, jotka olisivat erityisesti antaneet aihetta epäillä A:n kertomusta tapahtumienkulusta. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n menettelyä ei ollut voitu pitää edellä mainituista syistä niin moitittavana, että poliisilaitoksella olisi ollut sen johdosta erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde. Aiempien poissaolojen ja niiden perusteella A:han kohdistettuihin virkamiesoikeudellisten toimenpiteiden perusteella ei ollut aihetta päätyä toisenlaiseen arvioon, kun asiassa oli esitetty uskottavaa selvitystä siitä, että A:n menettely oli johtunut eri syistä kuin hänen aiemmat luvattomat poissaolonsa.

Hallinto-oikeus kumosi viraston päätöksen.

KHO 21.2.2018 T 790: Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että työnantaja oli voinut pitää A:n poissaoloa 28.11.2014 luvattomana poissaolona, koska A ei ollut esittänyt tuolta päivältä häneltä edellytettyä selvitystä sairauspoissaolostaan. Riittävänä ei voitu pitää työterveyshoitajan seuraavana päivänä antamaa todistusta, jossa työkyvyttömyysajaksi oli merkitty 29. –30.11.2014. A:n oli tullut myös ymmärtää, että hänen oli esitettävä häneltä edellytetty lääkärintodistus myös kyseiseltä päivältä, kun esimies ei ollut nimenomaisesti todennut, että A:n oma ilmoitus olisi kyseisenä päivänä riittävä. Esitetyn selvityksen perusteella A:n terveydentila ei olisi estänyt asianmukaisen lääkärintodistuksen hankkimista.

Työnantajan A:n aikaisempien poissaolojen vuoksi toteuttamat toimenpiteet huomioon ottaen A:n oli tullut ymmärtää, että uusi luvaton poissaolo voisi johtaa virkasuhteen irtisanomiseen. Edellä esitetyn perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että virastolla oli ollut erityisen painava syy A:n irtisanomiselle.

Valtion_virkamieslaki_14_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_23_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_23_a_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_25_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti
Poliiisin_hallinnosta_annettu_laki_15_f_§