Hyppää sisältöön
Media

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 16.2.2018 18/0135/3

Irtisanominen yksilöperusteella
Alkoholi            
Törkeä rattijuopumus            
Kohtuullinen aika 
Käyttäytymisvelvollisuus                    
Yhdenvertainen kohtelu                 
Virantoimituksesta pidättäminen            
Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 4.4.2016 antamallaan päätöksellä (16/0318/3) hylännyt konstaapeli A:n irtisanomista koskevan valituksen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 25.10.2017 (taltio 5356) kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen ja palauttanut asian hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamiseksi ja sen jälkeen uudelleen ratkaistavaksi.

Irtisanominen on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun irtisanomisen peruste on tullut viranomaisen tietoon. Kohtuullisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Hallinto-oikeus katsoi, että kyseessä olevassa tilanteessa, jossa virkamiehen toiminta on saatettu rikosoikeudellisesti arvioitavaksi, poliisilaitoksen on ollut perusteltua odottaa virkasuhteen irtisanomisen edellytysten kannalta merkityksellisen käräjäoikeuden tuomion antamista ennen irtisanomiseen ryhtymistä. Käräjäoikeuden tuomio on annettu 26.6.2015, ja irtisanominen tapahtui heti 23.7.2015 järjestetyn A:n kuulemistilaisuuden jälkeen. A sai kutsun kuulemistilaisuuteen alle kahden viikon kuluttua tuomion antamisesta.  Hallinto-oikeus katsoi irtisanomisen näissä olosuhteissa tapahtuneen kohtuullisessa ajassa.

Hallinto-oikeus joutui ratkaisua harkitessaan arviomaan myös sitä, voiko hallinto-oikeus toimivaltansa puitteissa muuttaa valituksenalaista viranomaisen päätöstä lievemmäksi vai ainoastaan arvioida tehdyn irtisanomispäätöksen lainmukaisuutta ja oikeellisuutta. Poliisin hallinnosta annetun lain 15 i § viittaa siihen, että tuomioistuimella olisi valta muuttaa viranomaisen päätöstä lievemmäksi, vaikka säännöksen sanamuoto on tältä osin jossain määrin tulkinnanvarainen. Tähän nähden, kun kysymyksessä oli hallintovalitus ja ottaen huomioon asian luonne sekä se seikka, että valittajakin oli toissijaisesti vaatinut irtisanomisen muuttamista määräaikaiseksi erottamiseksi, hallinto-oikeus ei voinut pitää perusteltuna sellaista ratkaisua, jossa irtisanomispäätös kumottaisiin ilman, että lievempää kurinpitorangaistusta voitaisiin määrätä.

Irtisanomisperusteen olemassaoloa arvioitaessa on otettava huomioon virkamiesten toisistaan poikkeaviin tehtäviin kohdistuvat erilaiset vaatimukset. Virkamiesoikeudellisen seuraamuksen valintaa arvioitaessa on huomioon otettava sekä teon laatu ja vakavuus että tekoon johtaneet olosuhteet. A:n syyllistyminen törkeään rattijuopumukseen on ollut poliisimiehelle erittäin vakava ja moitittava teko. Teko on kuitenkin ollut A:lle ainutkertainen, ja A:lla on ollut nuhteeton työura sekä ennen rikokseen syyllistymistä että sen jälkeen. Ottaen huomioon teon aikainen A:n vaikea elämäntilanne hallinto-oikeus katsoi, että tässä nimenomaisessa tapauksessa erityisen painavaa syytä irtisanomiselle ei ole ollut. Hallinto-oikeuden mukaan riittävänä seuraamuksena voitiin pitää poliisin hallinnosta annetun lain sallimaa pisintä mahdollista määräaikaista erottamista.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen irtisanomista koskevilta osin, ja muutti ratkaisua siten, että A erotetaan virantoimituksesta kuuden kuukauden määräajaksi. (Äänestys 2-1.)

KHO 27.8.2019 2019 T 103: Korkein hallinto-oikeus myönsi poliisilaitokselle valitusluvan ja tutki asian. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että poliisilaitoksella oli ollut erityisen painava syy A:n virkasuhteen irtisanomiseen. KHO katsoi lisäksi, ettei asiassa ollut ilmennyt työnantajan kohdelleen A:ta toisin kuin muita palveluksessaan olleita tai olevia virkamiehiä vastaavissa olosuhteissa. Irtisanomisen laillisuutta ei ollut syytä arvioida toisin A:n pitkän virkauran, kollegojen ilmaiseman luottamuksen säilymisen tai yksityiselämään liittyvien syiden perusteella. Näin ollen hallinto-oikeuden päätös oli kumottava sekä pääasian että oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta. Poliisilaitoksen päätös A:n irtisanomisesta jäi siten voimaan. A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylättiin.

Valtion virkamieslaki 11 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 14 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 2 ja 3 momentti
Valtion virkamieslaki 40 § 2 momentti 4 kohta
Laki poliisin hallinnosta 7 § 1 momentti 
Laki poliisin hallinnosta 15 f §
Laki poliisin hallinnosta 15 i §
Hallintolaki 6 §