Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Virantoimituksesta pidättäminen määräajaksi                             Hämeenlinnan Hallinto-oikeus
Rikossyyte
Rikosepäily                                                                                         18/0188/3
Rikostuomio
Poliisi                                                                                                  13.3.2018
Yleinen luottamus viranomaiseen
Henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos                                                              

Poliisilaitos oli 9.6.2017 tekemällään päätöksellä pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta rikossyytteiden ja rikosepäilyn käsittelyn ajaksi. Päätöksen mukaan syyttäjä oli nostanut syytteet A:ta vastaan muun ohessa 2. ja 8.8.2016 tehdyistä pahoinpitelyistä. Lisäksi poliisin kirjaaman tutkintailmoituksen mukaan A:n oli epäilty 6.6.2017 rikkoneen hänelle määrättyä lähestymiskieltoa. Käräjäoikeus oli 25.8. ja 27.9.2017 antamillaan tuomioilla tuominnut A:n edellä mainituista rikoksista sakkorangaistuksiin. Poliisilaitos oli 23.10.2017 annetulla valituksenalaisella päätöksellään päättänyt jatkaa virantoimituksesta pidättämistä kunnes edellä mainitut rikosasiat ja poliisin tutkittavana oleva rikosasia oli saatu lainvoimaisesti ratkaistua. A oli vedonnut siihen, että hän oli esitutkinnan aikana 15.8.2016 – 9.6.2017 jatkanut normaalisti työskentelyään poliisimiehen tehtävissä. Lisäksi A oli vedonnut siihen, että virantoimituksesta pidättämisen perusteena olevat syytteet oli ratkaistu ensimmäisessä oikeusasteessa, eikä tuomittu sakkorangaistus oikeuttanut työnantajaa irtisanomaan A:n virkasuhdetta. A:n mukaan virantoimituksesta pidättäminen oli ollut kohtuutonta, eikä sen perusteiksi ilmoitetuilla seikoilla voinut enää olla kielteistä vaikutusta A:n edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

A:n virkatehtäviin oli poliisimiehenä kuulunut muun ohessa väkivaltaisen käyttäytymisen estäminen ja selvittäminen. Hallinto-oikeus totesi, että pahoinpitely ja lähestymiskiellon rikkominen olivat tekoja, jotka olivat poliisin tekeminä omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Tällaisista teoista nostetuilla syytteillä ja epäiltyä lähestymiskiellon rikkomista koskevilla tutkimuksilla oli sen vuoksi voinut olla vaikutusta A:n edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Toisenlaiseen arvioon ei ollut syytä päätyä sen perusteella, että A oli syytteiden nostamiseen johtaneiden pahoinpitelyjen jälkeen jatkanut työskentelyään poliisimiehen tehtävissä. Hallinto-oikeus totesi, että syytteiden nostaminen vaikuttaa virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäviään todennäköisemmin kuin vielä poliisin tutkittavana oleva asia. Lisäksi asiassa oli tullut esille uusia perusteita virantoimituksesta pidättämiselle poliisin saatua tietää lähestymiskiellon rikkomisesta.

Valituskirjelmästä oli ilmennyt, että A oli vastustanut syytteitä ja kiistänyt toimineensa pahoinpitelyä koskevien syytteiden teonkuvauksen mukaisella tavalla. Tässä tilanteessa virantoimituksesta pidättämisen jatkaminen ei ollut ollut toimenpiteen tarkoitukseen nähden suhteetonta sillä A:n esittämällä perusteella, että poliisilaitos olisi hänen mielestään voinut jo tiedossaan olevien seikkojen perusteella arvioida edellytyksiä virkasuhteen irtisanomiselle tai muulle virkamiesoikeudelliselle seuraamukselle.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti_1_kohta
Valtion_virkamieslaki_40_§_4_momentti
Poliisin_hallinnosta_annettu_laki_15_f_§
Hallintolaki_6_§