Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 20.11.2018 18/0742/3

Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen
Epäasiallinen käytös
Henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos
Käyttäytymisvelvollisuus
Poliisi
Rikostuomio
Sopimaton käytös
Sopimattomuus
Suhteellisuusperiaate
Taloudellinen vahinko
Vapaa-aika
Viran luonteeseen liittyvä perusteltu syy
Virantoimituksesta pidättäminen 
Virkavelvollisuuden laiminlyönti
Virkavelvollisuuden rikkominen
Yhdenvertainen kohtelu
Yleinen luottamus viranomaiseen

Poliisilaitos oli päättänyt erottaa vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta neljän kuukauden ajaksi. A oli tuomittu kolmessa oikeudenkäynnissä sakkorangaistuksiin lähestymiskiellon rikkomisista sekä pahoinpitelyistä. Päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa, että poliisin virassa työskentelevältä edellytetään ehdotonta luotettavuutta ja nuhteettomuutta sekä työssä että vapaa-aikana. Poliisimiehen käyttäytymiselle on asetettu korostetun korkeat vaatimukset sekä poliisilaissa että virkamieslaissa. A vaati poliisilaitoksen päätöstä kumottavaksi tai virantoimituksesta erottamisen kestoa lyhennettäväksi. A oli ollut saman asian vuoksi aiemmin pidätettynä virantoimituksesta, jolloin hänelle oli maksettu puolta palkkaa. 

Virantoimituksesta erottamisella kurinpitorangaistuksena on eri tarkoitus kuin virantoimituksesta pidättämisellä, jota käytetään hallinnollisena turvaamistoimenpiteenä. Arvioitaessa virantoimituksesta erottamisen oikeasuhtaisuutta oli hallinto-oikeuden mukaan otettava huomioon, että kyseinen seuraamus sijoittuu ankaruudeltaan varoituksen ja virkasuhteen irtisanomisen väliin. Poliisimiehen menettelyn katsominen käyttäytymisvelvollisuuden vastaiseksi ei edellytä sitä, että hänen käyttäytymisensä olisi tosiasiassa osoitettu heikentäneen luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Riittävää on, että menettely on omiaan heikentämään kyseistä luottamusta. Syyllistyminen kyseisiin tekoihin ja erityisesti väkivaltaiseen käyttäytymiseen on omiaan vakavasti vaarantamaan kansalaisten luottamusta poliisin tehtävien hoidon asianmukaisuutteen. 

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa ei ollut esitetty selvitystä, joka olisi osoittanut poliisilaitoksen kohdelleen A:ta eri tavalla kuin muita sen palveluksessa olevia virkamiehiä. Poliisilaitoksen päätös ei siten ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Neljän kuukauden virantoimituksesta erottamista ei voitu virantoimituksesta pidättämisen aiheuttamasta taloudellisesta menetyksestä ja muista seikoista huolimatta pitää liian ankarana seurauksena A:n virkavelvollisuuksien vastaisesta toiminnastaan. 

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Poliisilaitoksen päätöstä ei ollut syytä muuttaa.

Lainvoimainen.

Laki poliisin hallinnosta 15 f §
Laki poliisin hallinnosta 15 i § 1 momentti
Valtion virkamieslain 11 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 14 § 2 momentti
Hallintolaki 6 §