Hyppää sisältöön
Media

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 3.6.2020 20/0563/2

Asia: Valtion virkamiehelle annettua kirjallista varoitusta koskeva valitus

Asiasanat: 
Kirjallinen varoitus
Luvaton poissaolo
Työnjohtomääräys
Työaikojen noudattaminen

Virasto oli antanut virkamies A:lle valtion virkamieslain 24 §:n perusteella kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien vastaisesta menettelystä. Perusteluiden mukaan A oli toistuvasti toiminut esimiestensä määräysten ja laitoksen ohjeiden vastaisesti, vaikka asiasta oli keskusteltu säännöllisesti. A:lla oli luvattomia poissaoloja vastoin esimiehensä nimenomaista käskyä olla paikalla tiettyinä säännöllisinä aikoina. A ei myöskään ollut tehnyt asianmukaisia ilmoituksia ja kalenterimerkintöjä sairaus- ja eläkepäivistään. 

Valituskirjelmässään hallinto-oikeuteen A esitti muun ohella, että esimiehen menettely oli viraston ja sen henkilöstöjärjestöjen tekemän joustavaa työaikaa koskevan sopimuksen vastainen, eikä A:n työtä ei ollut järjestetty hänen työnkuvaan liittyvät tarkoituksenmukaisuussyyt ja An henkilökohtaisia tarpeet huomioon ottaen. 

Virkamiehen virkavelvollisuutena on noudattaa hänelle annettuja työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Työnantajan työnjohtovaltaan kuuluu sen päättäminen, milloin virkamiehen työtehtävät edellyttävät läsnäoloa ja miten osa-aikaista työtä rytmitetään. Asiassa tuli näytetyksi, että A oli valituksenalaisessa päätöksessä esitetyllä tavalla toiminut sekä työnantajan yleisesti edellyttämien toimintatapojen, että esimiehen hänelle antamien ohjeiden vastaisesti. A:n virkavelvollisuuksien vastaiseen menettelyn vuoksi kirjallisen varoituksen antamiselle oli peruste. Päätös ei ollut lainvastainen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet: 

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentti ja 24 §:n