Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Helsingin hallinto-oikeus 13.4.2017 17/0301/2

Irtisanominen yksilöperusteella 
Virantoimituksesta pidättäminen
Ampuma-aserikkomus
Epäasiallinen käytös
Huumausaine
Käyttäytymisvelvollisuus
Palvelusrikkomus 
Puolustusvoimat
Rikostuomio
Sopimaton käytös
Sotilas
Suhteellisuusperiaate
Tutkimatta jättäminen
Vapaa-aika 
Valitusaika
Yleinen luottamus viranomaiseen

Ylikersantti A oli irtisanottu puolustusvoimien aliupseerin virasta ja pidätetty virantoimituksesta välittömästi irtisanomisen jälkeen. Syynä irtisanomiselle oli ollut se, että A oli tuomittu käräjäoikeudessa 18.1.2015-18.7.2015 tehdystä huumausainerikoksesta ja 18.7.2015 tehdystä ampuma-aserikkomuksesta yhteiseen 10 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Hovioikeus ei antamallaan tuomiolla muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

A vaati päätöstä virkasuhteen irtisanomisesta kumottavaksi. A:n mukaan riittäväksi seuraamukseksi olisi tullut katsoa väliaikainen virasta pidättäminen tai korkeintaan varoitus. A kiisti syyllistyneensä huumausainerikokseen, mutta myönsi huumausaineen käyttörikoksen ja syytteen ampuma-aserikoksesta. A:n mukaan virkasuhteen irtisanomiselle ei ollut virkamiehestä johtuvaa riittävän painavaa syytä. Viran menettäminen ”yhden kannabiskokeilun ja joidenkin patruunoiden hallussa-pidon vuoksi” oli A:n mielestä kohtuutonta, sillä ”menettely ei ole vaikuttanut viran hoitamiseen”. A:n mukaan riittäväksi seuraamukseksi olisi tullut katsoa väliaikainen virasta pidättäminen tai korkeintaan varoitus. A:n mukaan kannabiksen vapaa-ajan käyttö ei ole vaikuttanut työssäoloaikaan.

Hallinto-oikeus totesi, että virkasuhteen irtisanomisperustetta on arvioitava suhteessa virkamiehen virkavelvollisuuksiin. A on tehtävässään vastannut asevelvollisten kouluttamisesta ja heidän palvelusturvallisuudestaan. Ammattisotilaana A:lla oli myös vapaa-aikaan kohdistuva erityinen käyttäytymisvelvoite. Hallinto-oikeus katsoi, että valittaja oli syyllistymällä huumausainerikokseen käyttämällä huumeita ja pitämällä niitä hallussaan sekä syyllistymällä ampuma-aserikkomukseen säilyttämällä ampumatarvikkeita huolimattomasti käyttäytynyt tavalla, joka ei ole vastannut hänen asemaansa eikä hänen tehtäväänsä. A:n menettely virkatehtäviensä ulkopuolella on ollut omiaan vaarantamaan luottamusta puolustusvoimille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Rannikkoprikaatin komentajalla oli ollut virkamieslain mukainen virkamiehestä johtuva erityisen painava syy valittajan virkasuhteen irtisanomiselle.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

KHO 22.6.2017 T 3007: Valituslupahakemus oli saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen vasta valitusajan päätyttyä. Korkein hallinto-oikeus jätti siten valituksen tutkimatta.

Valtion virkamieslaki 14 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 40 § 2 momentti 4 kohta
Laki Puolustusvoimista 42 §
Valtion virkamieslaki 57 § 1 momentti
Oikeusapulaki 26 § 1 momentti
Hallintolainkäyttölaki 22 §
Hallintolainkäyttölaki 26 § 1 momentti
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti