Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                                       Helsingin hallinto-oikeus

Virantoimituksesta pidättäminen                                                   

Rikostuomio                                                                                       Päätös 15/0065/2

Käyttäytymisvelvollisuus                     

                                                                                                              A: 3.2.2015

A oli 13.1.2014 annetulla päätöksellä irtisanottu toimistoupseerin virasta ja pidätetty virantoimituksesta välittömästi irtisanomisen jälkeen. Päätöksen mukaan käräjäoikeus oli 25.11.2013 tuominnut A:n kahdesta näpistyksestä ja yhdestä näpistyksen yrityksestä ja näihin tekoihin liittyvistä kolmesta palvelussuhderikoksesta. Näpistykset ja näpistyksen yritys oli tehty virantoimituksessa. Näpistyksen kohteina oli ollut työnantajalle kuulunut viinipullo ja työtoverin viiden euron seteli ja näpistyksen yrityksen kohteena työtoverin omaisuus.

Hallinto-oikeus totesi, että virkamiehen irtisanomisen edellytyksenä olevaa erityisen painavaa syytä on arvioitava kokonaisharkinnalla, jossa on otettava huomioon kyseessä oleva teko ja sen laatu, virkamiehen suhtautuminen tekoon, virkamiehen asema, teon yleinen vaikutus työpaikalla ja teon merkitys yleiselle turvallisuudelle. Myös virkasuhteen pituus ja aikaisempi käyttäytyminen voivat vaikuttaa kokonaisharkinnassa. Hallinto-oikeus piti selvitettynä, että A:n virkatehtäviin kuului turvallisuudesta vastaaminen ja että hänellä oli ollut virkatehtäviensä johdosta erityistä luottamusta edellyttävä asema. Hallinto-oikeus katsoi, että syyllistymällä useamman kerran virkapaikallaan työnantajansa ja työtoverinsa omaisuuteen kohdistuneeseen rikokseen ja palvelusrikoksiin, A oli käyttäytynyt tavalla, joka ei vastannut hänen tehtäviään ja asemaansa. A:n syyllistyminen sanottuihin rikoksiin oli ollut omiaan horjuttamaan luottamusta hänen tehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen. Hallinto-oikeus katsoi, että kokonaisharkinnassa oli voitu ottaa huomioon työpaikalla aikaisemmin vuosina 2011 ja 2012 ilmenneet A:n ongelmat alkoholinkäytön kanssa. Työnantajalla oli ollut erityisen painava syy A:n irtisanomiseen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

KHO 5.7.2017 T 3335: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti            

Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti

Laki_rajavartiolaitoksen_hallinnosta_10_§_1_momentti

Laki_rajavartiolaitoksen_hallinnosta_20_a_§