Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus, A: 13.4.2017, Päätös 17/0302/2

Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen
Vapaa-aika
Käyttäytymisvelvollisuus
Sopimaton käytös                         
Poliisi                                                                                                 
RikostuomioVirka-aseman väärinkäyttäminen
Ne bis in idem –sääntö

Poliisilaitos oli 12.10.2015 antamallaan päätöksellä erottanut vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi. Päätöksen perustelujen mukaan A oli tuomittu 10.6.2015 henkilörekisteririkoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 60 päiväsakon sakkorangaistukseen. Hovioikeus oli 29.9.2015 antamallaan päätöksellä pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion. Lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä oli viitattu kihlakunnansyyttäjän päätökseen aloittaa esitutkinta epäillystä virka-aseman väärinkäyttämisestä liikennevahingon yhteydessä.

Hallinto-oikeus totesi kaksoisrangaistavuutta koskevan kysymyksen osalta, että tuomioistuimen tuomio ja valituksenalainen virkamiesoikeudellinen päätös perustuivat osittain samoihin tekoihin. Poliisilaitoksen tekemä määräaikainen erottaminen ei kuitenkaan ollut Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan rikosoikeudellinen seuraamus eikä sellaiseksi tarkoitettu. Harkittaessa sitä, oliko A:n toiminta ollut omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon, ei hallinto-oikeuden mukaan arvioitu yksittäisten tekojen moitittavuutta sinänsä vaan sitä, täyttikö A kyseisten tekojen jälkeenkin ne vaatimukset, joita häneltä poliisilaitoksen virkamiehenä vaadittiin. Seuraamus oli rajoitettu virkamieshenkilöpiirissä tapahtuvaan tarkasteluun. Sillä oli kurinpidollista sisältöä ja sille oli olennaista turvaamistoimen luonne. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut kysymys seuraamuksesta, joka kuuluisi ne bis in idem -säännön soveltamisalaan, joten A:lle aiemmin tuomittu sakkorangaistus ei estänyt hänen määräaikaista erottamistaan virantoimituksesta.

Hallinto-oikeus totesi, että poliisilaitos oli 16.8.2013 A:n läsnä ollessa käsitellyt tämän epäasiallista käyttäytymistä ja saanut viimeistään tällöin tiedon henkilörekisteririkoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Poliisilaitos oli saattanut A:n tietoon, että epäasiallinen käyttäytyminen oli ollut omiaan vaarantamaan luottamusta poliisiin ja poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Hallinto-oikeus totesi, että koska A oli koko ajan kiistänyt valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat seikat, poliisilaitos oli näissä oloissa voinut päättää määräaikaisesta virantoimituksesta erottamisesta vasta sen jälkeen, kun ensimmäisessä asiassa oli annettu lainvoimainen tuomio ja toisessa asia oli toimitettu syyttäjälle syyteharkintaa varten. Koska poliisilaitoksen päätös oli osaksi perustunut tuomioistuimen ratkaisuun, poliisilaitos oli voinut antaa erottamista koskevan päätöksensä vasta 12.10.015.

Hallinto-oikeus katsoi, että ottaen huomioon A:n asema vanhempana konstaapelina ja hänen virkatehtäviensä edellyttämä luottamus sekä käräjäoikeuden tuomioon johtaneet teot oli A:lle tuomittu rangaistus ollut omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Myös se, että A:ta oli epäilty virka-aseman väärinkäyttämisestä, oli voitu ottaa huomioon harkittaessa virantoimituksesta erottamista. Hallinto-oikeus katsoi, että A oli käyttäytynyt sillä tavoin poliisimiehelle sopimattomasti, että poliisilaitoksella oli ollut perusteet erottaa hänet virantoimituksesta yhden kuukauden määräajaksi.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti

Laki_poliisin_hallinnosta_15_f_§

Laki_poliisin_hallinnosta_15_i_§

Euroopan_neuvoston_ihmisoikeussopimus_7._lisäpöytäkirja_4_artikla_1_kappale