Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus 10.7.2019 19/0540/2

Sivutoimi
Esteellisyys
Kuulemismenettely
Sivutoimi-ilmoitus 
Vapaa-aika
Yhdenvertainen kohtelu
Yleinen luottamus viranomaiseen

Apulaistarkastajan virkanimikkeellä taloussuunnittelijan tehtävissä toiminut A oli tehnyt sivutoimi-ilmoituksen, jonka mukaan hän toimi usean ilman huoltajaa Suomeen saapuneen alaikäisen nuoren edustajana. Virasto oli kieltänyt A:ta toimimasta sivutoimisesti alaikäisten nuorten edustajana. Virasto katsoi, että viraston virkamiehen toimiminen viraston entisten ja nykyisten asiakkaiden edustajana voi vaarantaa luottamuksen kyseessä olevan virkamiehen tasapuolisuuteen ja puolueettomuuteen. A vaati viraston päätöstä kumottavaksi ja asiaa palautettavaksi virastolle uudelleen valmisteltavaksi ja sivutoimiluvan myöntämiseksi. Lisäksi A vaati päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä siksi aikaa, kun hallinto-oikeus käsitteli asiaa.

Edustajan tehtävien alkaessa A oli ollut virkavapaalla perustehtävästään virastossa. Sivutoimiluvan hakeminen oli tullut ajankohtaiseksi, kun A oli palannut virastoon aloittaen työt viraston kanslian suunnittelu- ja talous –tulosalueen apulaistarkastajana. Sivutoimessaan A huolehti edustettaviensa välttämättömistä huoltoon kuuluvista tehtävistä. Edustettavat eivät A:n mukaan voineet saada hyötyä siitä, että valittaja toimi apulaistarkastajana taloushallinnossa. Virkamieslain mukaan virkamies ei saa ottaa vastaan eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei asianomainen viranomainen hakemuksesta myönnä hänelle siihen lupaa. Virkamies ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. A ei tehnyt virastossa edustamiinsa nuoriin liittyviä päätöksiä siten, että hän olisi tullut esteelliseksi sen johdosta virkatehtävässään tai edustajan tehtävissään. Hallinto-oikeus katsoi silti, että A:n toiminta toisaalta viraston virkamiehenä ja toisaalta nuorten edustajana saattoi vaarantaa luottamuksen viranomaisen tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa. Virastolla oli hallinto-oikeuden mukaan ollut peruste kieltää A:ta toimimasta sivutoimisesti alaikäisten nuorten edustajana. 

Hallinto-oikeuden mukaan viraston sivutoimilupaa koskevaa päätöstä ei ollut syytä muuttaa. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 18 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 18 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 18 § 3 momentti
Valtion virkamieslaki 18 § 4 momentti
Laki Maahanmuuttovirastosta 2 § 1 momentti
Laki Maahanmuuttovirastosta 2 § 2 momentti
Laki Maahanmuuttovirastosta 2 § 3 momentti
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 41 § 1 ja 2 momentti