Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus 10.7.2019 19/0541/2

Sivutoimi
Esteellisyys
Oikeudenkäyntikulut
Päätöksen perusteleminen
Salassapitovelvollisuus
Taloudellinen vahinko
Vapaa-aika
Yhdenvertainen kohtelu
Yleinen luottamus viranomaiseen

Virasto oli kieltänyt ylitarkastaja A:n sivutoimen toiminnantarkastajana toimimisesta eri taloyhtiöissä. Päätöksen perustelujen mukaan selvitysyksikön oli toimittava tehtävissään korostuneen puolueettomasti. Ylitarkastajana A toimi vaativissa asiantuntijatehtävissä ja käsitteli tehtävissään suuria määriä salassa pidettäviä viranomaistietoja. Viraston mukaan toimiminen toiminnantarkastajana voisi aiheuttaa esteellisyyden, jos toiminnantarkastuksen kohde olisi viraston tutkittavana tai siitä olisi tehty selvityspyyntö. Viraston mukaan ei voitu pitää luottamusta herättävänä sitä, että nämä kaksi roolia yhdistettäisiin samaan tahoon. A vaati viraston päätöstä kumottavaksi ja että hänelle oli myönnettävä sivutoimilupa toiminnantarkastajan sivutoimen harjoittamiseen. Lisäksi A vaati päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä hallinto-oikeuden ratkaisuun saakka ja virastoa velvoitettavaksi korvaamaan valituksesta aiheutuneet kulut viivästysseuraamuksineen.

Hallinto-oikeus totesi, ettei virkamieslaissa ole yksityiskohtaisesti säädetty sallituista tai kielletyistä sivutoimista. Hallinto-oikeuden mukaan sivutoimiluvan myöntämiseen on suhtauduttava varauksellisesti, mikäli esteellisyystilanteita on odotettavissa toistuvasti. Ensisijaisesti kysymys on siitä, että yleisön luottamus virkatehtävien puolueettomaan ja tasapuoliseen hoitamiseen vaarantuu. Yksittäisen virkamiehen sivutoimi voi vaikuttaa siihen kuvaan, jonka ulkopuoliset saavat viranomaisen toiminnasta. Hallinto-oikeus arvioi, että vaikka A ei tee yksittäisiin verovelvollisiin kohdistuvia verotarkastuksia eikä verotuspäätöksiä, voitiin A:n lakiin perustuvat tehtävät rinnastaa merkittävyydeltään verovalvontatehtäviin. Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka asunto-osakeyhtiöitä koskevia tai niihin liittyviä selvityksiä laadittaisiin kyseisessä viraston yksikössä vain vähäisessä määrin, se ei poistaisi sitä mahdollisuutta, että valittaja saattaisi tulla sivutoimensa vuoksi esteelliseksi virkatehtävässään. Hallinto-oikeus katsoi, että virasto oli voinut kieltää A:ta toimimasta asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastajana. Asiassa ei ollut ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi katsottava, että päätös olisi ollut Suomen perustuslain vastainen tai että valittajaa ei olisi kohdeltu yhdenvertaisesti sivutoimilupaharkinnassa. 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 18 § 1, 2, 3 ja 4 momentti
Valtiovarainministeriön virkamiesten sivutoimia koskeva ohje VM/561/00.00.00/2017 29.3.2017
Verohallinnon sivutoimiohje 18.2.2013 
Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä 1 § 1 ja 2 momentti
Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä 2 § 3 kohta
Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä 3 § 1 ja 2 momentti
Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä 5 § 1 ja 4 momentti
Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä 6 §
Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä 7 § 1 momentti
Asunto-osakeyhtiölaki 9 luku 9 § 
Asunto-osakeyhtiölaki 9 luku 10 § 1 ja 2 momentti