Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 15.4.2020 20/0302/2

Asia: Valitus nimityspäätöksestä
Asiasanat: 
Ansiovertailu
Nimittämispäätös
Poliisi
Päätöksen perusteleminen

A oli hakenut Suojelupoliisin tiedonhankintayksikköön sijoitettuun vakinaiseen ylietsivän virkaan. Suojelupoliisille toimitettujen hakemusten ja suoritettujen haastattelujen perusteella oli sittemmin toteutettu hakijoiden vertailu. B:n todettiin hakemusasiakirjojen, haastattelun ja tehtävään sovel-tuvan koulutuksen sekä osaamisen perusteella olevan kokonaisuutena arvioiden hakijoista par-haimmat edellytykset hoitaa haettavana olevaa tehtävää ja tämä valittiinkin virkaan.

A valitti hallinto-oikeuteen katsoen, että suojelupoliisin hallintopäällikkö oli ylittänyt harkintaval-lan rajat nimitysmuistiota laatiessaan. Muistio ei täyttänyt perustuslain 21 §:n 2 momentissa sää-dettyä oikeutta saada perusteltu päätös. Lisäksi valitusta perusteltiin sillä, että nimitysmuistio ei täyttänyt muitakaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteita ja se on hallintolain, hallinto-oikeudellisen yhdenvertaisuusperiaatteen ja objektiviteettiperiaatteen vastainen.

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mit-kä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Hallin-to-oikeuden mukaan Suojelupoliisin päätöksessä oli yksilöity ne seikat ja selvitykset, joiden poh-jalta Suojelupoliisi oli suorittanut nimitysmuistiosta tarkemmin ilmenevän ansiovertailun, joten päätös oli perusteltu muodollisesti hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla. Hallintolain mukai-suutta arvioitaessa merkitystä ei ollut sillä, oliko päätöksen perusteena käytetty ansiovertailu ollut asianmukainen. Ansiovertailun asianmukaisuudesta tuli ratkaistavaksi osana tehdyn nimityshar-kinnan lainmukaisuutta. 

Päätöksen liitteenä olevassa nimitysmuistiossa esitettiin ja vertailtiin haastateltujen hakijoiden ansiot yleisten nimitysperusteiden, kelpoisuusvaatimusten ja virkaan kuuluvien tehtävien asetta-mien
vaatimusten osalta. Muistion perusteluista kävi ilmi, että valinta on perustunut kokonaisarvioon. Virkaan valitulla B oli muistion perustelujen mukaan haastattelussa todettu soveltuvuuden, vuoro-vaikutustaitojen, oma-aloitteisuuden, yhteistyökyvyn ja esiintymistaitojen osalta olevan parhaat edellytykset avoinna olleen tehtävän hoitamiseen. Hakuilmoituksen mukaan tehtävän menestyk-sellisen hoitamisen edellytyksenä oli työkokemus telepakkokeinoista sekä käytännössä osoitettu esimieskokemus, jota hakijoista A:lla esitetyn selvityksen perusteella oli enemmän, ja jota ei ole arvioitu tai vertailtu nimitysmuistiossa muutoin kuin toteamalla molempien hakijoiden täyttäneen kelpoisuusvaatimuksen tältä osin. Valituksenalaisesta päätöksestä tai nimitysmuistiosta ei ilmen-nyt, että hakuilmoituksen mukaan hakijan eduksi luettavaa esiintymis- ja kouluttajakokemusta olisi vertailtu.

Hallinto-oikeus totesi, että hallintopäätöksen perusteiden tulee ilmetä päätöksestä riittävän selvästi ja avoimesti. Nimityspäätöksestä ja sitä valmisteltaessa laaditusta nimitysmuistiosta ilmenevän valintamenettelyn tuli osoittaa, että hakijoita on nimitysmenettelyn kuluessa tosiasiassa vertailtu keskenään. Virkanimitystä koskevassa päätöksenteossa ei ole riittävää, että nimittävä viranomai-nen esittää ainoastaan johtopäätöksensä päätöksen perusteena olevista tiedoistaan. Suojelupoliisi ei ollut valituksenalaisessa päätöksessä eikä nimitysmuistiossa riittävällä tavalla selvittänyt, että vali-tuksenalainen päätös olisi perustunut perustuslain 125 §:n 2 momentin edellyttämään hakijoiden keskinäiseen vertailuun, jossa on otettu huomioon hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaatimus. 

Hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Suojelupoliisille uudelleen käsiteltäväksi.

Lainvoimainen. 

Sovelletut oikeusohjeet:

Hallintolain 45 §:n 1 momentti
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 1 momentin 16 kohta
Valtion virkamieslain 1 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentti säädetään perustuslaissa. 
Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentti ja säännöstä koskeva hallituksen esitys HE 1/1998 vp