Hyppää sisältöön
Media

Helsingin hallinto-oikeus 22.6.2020 20/0538/2

Asia: Kirjallista varoitusta koskeva valitus
Asiasanat:
Kirjallinen varoitus
Käyttäytymisvelvollisuus
Luottamuspula 
Työnjohtomääräys
Työtehtävien laiminlyönti
Työtehtävistä kieltäytyminen
Virkavelvollisuuden laiminlyönti

Virasto oli antanut ylitarkastaja A:lle kirjallisen varoituksen. Perusteena olivat työsuunnitelman laatimisen ja esimiehen käskyjen ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönnit. Lisäksi hän ei ollut toiminut riittävän aktiivisesti oman vastuualansa säädösvalmistelussa. A oli myös lähettänyt työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) viraston virallisesta lausunnosta poikkeavan sähköpostiviestin. Kun A ei ollut esimieheltä saamastaan palautteesta huolimatta korjannut menettelytapojaan, virasto katsoi tämän rikkoneen virkavelvollisuuksiaan. 

Valituksessaan hallinto-oikeuteen A kiisti jättäytyneensä passiiviseksi säädösvalmistelun osalta. Hänen mahdollisuutensa osallistua asetuksen toimeenpanoon olivat heikenneet tiedonkulkuun liittyvien ongelmien vuoksi. A:n TEM:n hankkeesta vastaama sähköposti ei ollut sekoitettavissa viraston itsensä asiassa antamaan lausuntoon, eikä sen voitu katsoa rikkoneen työntekijän lojaliteettivelvoitetta. A ei myöskään enää saamansa palautteen jälkeen ollut jatkanut esimiehen ohjeiden ja viraston työjärjestyksen vastaista menettelyä.

A:n asiantuntijatehtäviin kuului alansa EU-oikeuden täytäntöönpanon valmisteluun osallistuminen, mikä ilmeni myös hänen tulostavoitteistaan. A ei kuitenkaan ollut osallistunut valmistelun kommentointiin, minkä hallinto-oikeus katsoi olleen tarkoituksellista ja johtuneen A:n sivuutetuksi tulemisen kokemuksesta. Oikeus ei siis katsonut, että passiivisuus olisi johtunut informaatiokatkoksista. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n TEM:ön lähettämä kommentti ei ollut edes ymmärrettävissä viraston lausunnoksi, joten A ei sinänsä toiminut sen lähettämisessä työjärjestyksen vastaisesti. Tällainen menettely oli kuitenkin työnjohto- ja valvontamääräysten vastaista. Lisäksi A oli laiminlyönyt hänelle henkilökohtaisessa työsuunnitelmassa ja tulostavoitteissa sekä palaverissa asetetut tehtävät alansa säädösten toimeenpanoon liittyvän tiedotteen laatimisesta tietoisena työantajan nimenomaisista ohjeista. Hallinto-oikeus katsoi A:n menetelleen kaikilta edellä kuvatuin tavoin valtion virkamieslain 14 §:n mukaisen käyttäytymisvelvollisuuden vastaisesti. Virasto oli voinut antaa A:lle valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen. 

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet: 

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentti, 24 §
Suomen perustuslaki 12 § 1 momentti
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 126 §