Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                                      Itä-Suomen hallinto-oikeus

Rattijuopumus                                                                    

Virkavelvollisuuden rikkominen                                                   Päätös 15/0136/4

Rikostuomio                                                                                      

Poliisi                                                                                                  A: 22.4.2015

Suhteellisuusperiaate                                                                       

Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen                           

                                                                                              

Poliisilaitos oli irtisanonut vanhemman konstaapeli A:n virasta, koska tämä oli 26.10.2013 syyllistynyt vapaa-ajallaan törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Hallinto-oikeus arvioi asiassa sitä, oliko A voitu irtisanoa kyseisillä perusteilla vai oliko seuraamus ollut A:n osalta kohtuuton hallintolain 6 §:stä ilmenevän suhteellisuusperiaatteen vastaisesti. Asiassa arvioitiin myös sitä, oliko irtisanomiselle ollut erityisen painava syy vai olisiko määräaikainen virantoimituksesta erottaminen ollut riittävä seuraamus. Poliisin hallinnosta annetun lain 15 i §:n mukaan poliisimiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan määrätä kurinpitorangaistuksena määräaikainen virantoimituksesta erottaminen, jollei varoitusta ole pidettävä riittävänä seuraamuksena. Hallinto-oikeus totesi, että valtion virkamieslain 25 §:ssä tarkoitettua erityisen painavaa syytä arvioidaan tapauskohtaisesti ja kokonaisharkinnalla, jossa punnitaan useita tekoa koskevia seikkoja. Harkintaan vaikuttavat muun ohella teon aste, määrä, vahingollisuus ja toistuvuus. Hallinto-oikeus ei ottanut kantaa aiempaan virkamieslautakunnassa muodostuneeseen linjaan, vaan arvioi tilannetta kokonaisharkinnalla sen kaikki erityispiirteet huomioon ottaen.

Hallinto-oikeus otti huomioon irtisanomista lievempää seuraamusta puoltavina seikkoja teon ainutkertaisuuden ja A:n aiemman nuhteettoman 12 vuoden virkauran. Erityisen painava syyn olemassaoloa puoltavia seikkoja olivat se, että asiassa on ollut kyse rikoksen törkeästä tekomuodosta sekä se, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 40 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sen ohessa 30 päiväsakkoon. A oli määrätty myös ajokieltoon. Poliisin tehtävissä olevan henkilön tulee käyttäytyä myös vapaa-aikanaan asemansa edellyttämällä tavalla. Hallinto-oikeus katsoi, että erityisen painava syy A:n irtisanomiseksi oli ollut olemassa. Kuljettamalla autoa alkoholin vaikutuksen alaisena ja syyllistyessään törkeään rattijuopumukseen A oli rikkonut virkavelvollisuuksiaan poliisina. Hallinto-oikeuden arvion mukaan rattijuopumus mahdollistaa aina vakavan vaaran aiheutumisen ja teko on ollut omiaan heikentämään poliisin nauttimaa luottamusta ja arvovaltaa kansalaisten keskuudessa. Päätöstä ei näiden seikkojen vuoksi ollut pidettävä kohtuuttomana tai suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Hallintolaki_6_§

Laki_poliisin_hallinnosta_15_i_§

Valtion virkamieslaki_14_§

Valtion_virkamieslaki_25_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti