Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen                                                                                    Itä-Suomen hallinto-oikeus
Tutkimatta jättäminen
Valitusaika                                                                                         Päätös 15/0215/4

                                                                                                             A: 23.6.2015

A oli irtisanottu vartijan virasta 24.4.2015 annetulla päätöksellä. Valitus oli tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Määräaika valituksen tekemiselle oli siten päättynyt 24.5.2015. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan määräpäivän tai määräajan viimeisen päivän ollessa pyhäpäivä, tehtävän saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Näin ollen valitus oli voitu toimittaa hallinto-oikeudelle vielä maanantaina 25.5.2015.

A oli antanut kirjeen postin kuljetettavaksi perjantaina 22.5.2015. Kirje oli postitettu 2. luokan lähetyksenä. Valituskirjelmä oli saapunut hallinto-oikeudelle 26.5.2015. Hallinto-oikeus korosti, että valituskirjelmän saapuminen valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa oli sen lähettäjän vastuulla. Hallinto-oikeus katsoi, että valitus oli saapunut hallinto-oikeuteen vasta valitusajan jälkeen, ja valitus oli siten jätettävä tutkimatta.

KHO 16.9.2015 T 2442: Hallinto-oikeuden päätökseen oli liitetty laillinen valitusosoitus, josta valitusaika ilmeni. Valituskirjelmä oli saapunut KHO:een 30.7.2015, vaikka se oli tullut toimittaa sinne viimeistään 29.7.2015. Näin ollen KHO jätti valituksen myöhässä saapuneena tutkimatta.

Valtion_virkamieslaki_53_§_2_momentti
Hallintolaki_60_§
Hallintolainkäyttölaki_22_§_
Hallintolainkäyttölaki_26_§_1_momentti
Hallintolainkäyttölaki_51_§_2_momentti
Säädettyjen_määräaikain_laskemisesta_annettu_laki_5_§_1_momentti