Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                                      Itä-Suomen hallinto-oikeus
Kirjallinen varoitus
Virkavelvollisuuden laiminlyönti                                                     Päätös 15/0302/4
Suhteellisuusperiaate

                                                                                                            A: 25.9.2015

A oli irtisanottu koulukodin ohjaajan virasta 29.1.2015. Päätöksen mukaan irtisanomisen perusteina olivat luvaton poissaolo, huolimattomuus, lapsen hoidon ja kasvatuksen sekä ohjeiden laiminlyönti. A oli saanut kirjallisen varoituksen luvattomasta poissaolosta 6.3.2013, jonka mukaan A oli omalla ilmoituksellaan ollut poissa töistä neljä päivää (17–20.11.2012), vaikka sairaustapauksessa omalla ilmoituksella olisi voinut olla poissa enintään kolme vuorokautta. A:ta oli aiemmin huomautettu suullisesti luvattomasta poissaolosta.

Hallinto-oikeuden arvioitavana oli A:n kirjallisen varoituksen merkitys harkittaessa irtisanomisen laillisuutta sekä kysymykset siitä, oliko valittaja laiminlyönyt virkatehtäviensä asianmukaisen hoitamisen, ja olivatko laiminlyönnit riittävä peruste irtisanomiselle. Asiassa oli lisäksi arvioitava, oliko irtisanominen johtunut tosiasiallisesti irtisanomispäätöksen tehneen vihanpidosta A:ta kohtaan. Irtisanomiskynnyksen ylittyminen edellyttää kokonaisharkintaa, jossa voidaan ottaa huomioon muun muassa virkamiehen moitittavan menettelyn ajallinen jatkuvuus, yksittäisen teon moitittavuus sekä siitä aiheutuneet vaikutukset työnantajalle. Lisäksi voidaan ottaa huomioon virkamiehen aiemman virkauran pituus sekä sen moitteettomuus.

Hallinto-oikeus totesi, että vaikka virkasuhteen irtisanominen ei edellytä varoituksen antamista, varoitus voi vaikuttaa arvioon virkamiehen menettelyn moitittavuudesta, joka tulee kuitenkin arvioida jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen. Varoituksella ja irtisanomisen perusteeksi esitetyllä virkamiehen menettelyllä tulee olla asiallinen ja ajallinen yhteys toisiinsa. Hallinto-oikeus katsoi, että aiemmalla varoituksella ja irtisanomisen perusteena olleella luvattomalla poissaololla ei ollut ollut asiallista yhteyttä toisiinsa, koska luvaton poissaolo oli liittynyt poissaoloon työvuoron omatoimisen järjestelyn perusteella, eikä sairausloman pidennykseen. Hallinto-oikeus katsoi, ettei A:n irtisanomiselle ollut hänen laiminlyönneistään huolimatta ollut erityisen painavaa syytä, eikä irtisanomista ole siten pidettävä oikeasuhtaisena toimenpiteenä A:n menettelyn moitittavuuteen ja laiminlyönteihin sekä toisaalta hänen pitkään virkauraansa nähden.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_25_§
Valtion_virkamieslaki_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_14_§