Hyppää sisältöön
Media

Lomauttaminen                                                                                 Itä-Suomen hallinto-oikeus

Päätöksen perusteleminen

Syrjintä                                                                                               Päätös 16/0126/4

Valitusosoitus                                                                                                           

                                                                                                             A: 1.6.2016

 

Työnantaja oli yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen 17.12.2014 tekemällään päätöksellä lomauttanut A:n 15.1.2015 alkaen toistaiseksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä. A:n mukaan lomautusilmoituksessa ei ollut perusteltu riittävän yksityiskohtaisesti niitä taloudellisia syitä, joiden takia hänet oli lomautettu eikä sitä, miksi lomautus oli kohdistunut juuri häneen. Lomautusilmoituksen yhteydessä ei myöskään ollut annettu valitusosoitusta. A väitti, että häntä oli kohdeltu epätasa-arvoisesti.

Hallinto-oikeus totesi, ettei lomautusilmoituksesta ilmennyt syytä A:n lomauttamiselle eikä sitä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Lomautusilmoitus ei siten täyttänyt hallintolaissa päätöksen perustelemiselle ja virkamieslaissa lomautusilmoitukselle asetettuja vaatimuksia. Hallinto-oikeus arvioi tapahtumia ennen lomautusilmoituksen antamista kokonaisuudessaan harkitessaan sitä, onko lomautusilmoitus tästä syystä kumottava. Hallinto-oikeus katsoi, että A oli yhteistoimintaneuvottelujen ja henkilöstöryhmien kanssa käytyjen keskustelujen yhteydessä tosiasiassa saanut riittävästi tietoa niistä perusteista, jotka olivat johtaneet hänen lomauttamiseensa.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei työnantaja ollut kohdellut A:ta epätasapuolisesti suhteessa muihin työntekijöihin kohdistaessaan lomautuksen häneen sillä perusteella, että hänen palvelussuhteensa oli ollut lyhyempi kuin muiden työntekijöiden. Hallinto-oikeus totesi, että koska lomautusilmoitus sisältää sellaisen hallintopäätöksen, johon voidaan hakea muutosta valittamalla, on ilmoitukseen liitettävä valitusosoitus. Valitusosoituksen toimittaminen A:lle luottamusmiehen välityksellä ei täyttänyt hallintolain 47 §:ssä asetettuja vaatimuksia. Valitusajan on tällöin katsottava alkavan siitä hetkestä, kun asianomainen on saanut valitusosoituksen. Valitusosoituksen virheellisellä toimitustavalla ei kuitenkaan ollut merkitystä lomautusilmoituksen lainmukaisuutta arvioitaessa.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_36_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_39_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_11_§

Hallintolaki_47_§_1_momentti

Hallintolaki_45_§_1_momentti