Hyppää sisältöön
Media

Virantoimituksesta pidättäminen määräajaksi                              Itä-Suomen hallinto-oikeus
Irtisanominen yksilöperusteella

                                                                                                             17/0194/4

                                                                                                             A: 7.9.2017

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli 6.6.2016 tekemällään päätöksellä irtisanonut veroasiamies A:n virkasuhteen henkilökohtaisilla perusteilla kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. A oli valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, missä asian käsittely oli irtisanomisajan päättyessä ollut kesken. Työnantajan oli siis tullut pidättää A virantoimituksesta valtion virkamieslain 40 §:n mukaisesti. A:n mukaan häntä ei olisi tullut pidättää virantoimituksesta, koska hänet olisi toimeentulonsa turvaamiseksi päätöksen johdosta pakotettu siirtymään vanhuuseläkkeelle. Hallinto-oikeus totesi, että mainittua perustetta ei voida pitää sellaisena erityisenä syynä, jonka johdosta henkilökohtaisilla perusteilla irtisanotun virkamiehen virantoimituksesta pidättämisestä tulisi luopua.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion­_virkamieslaki_40_§_1_momentti