Hyppää sisältöön
Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 22.9.2017 17/0205/4

Irtisanominen yksilöperusteella            
Oikeus tulla kuulluksi
Luottamuspula            
Rikostuomio
Vapaa-aika
Rattijuopumus
Työkyky
Kuulemismenettely
Sairaus                

Virasto oli päätöksellään 2.12.2015 irtisanonut palkkapalvelusihteeri A:n virkasuhteen päättymään henkilökohtaisella perusteella ja luottamuspulan vuoksi. Päätöksen mukaan käräjäoikeus oli lainvoimaisella tuomiolla lukenut A:n syyksi varkauden, huumausaineen käyttörikoksen, törkeän rattijuopumuksen ja huumausainerikoksen. Rikoksiin syyllistyminen on osoittanut A:n soveltumattomuuden virantoimituksen jatkamiseen. 

Hallinto-oikeus totesi, että vaikka A olikin työkyvytön kuulemistilaisuuden aikaan, hän oli kuitenkin kyennyt avustettuna antamaan kirjallisen vastineen työnantajan kuulemiskirjeen ja siinä esitettyjen irtisanomisperusteiden johdosta. Hänelle oli siten varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen virkasuhteen irtisanomista.

Hallinto-oikeus totesi, että varkaus sinällään on sen luonteinen teko, että luottamus siihen syyllistyvän virkamiehen kykyyn hoitaa nyt kysymyksessä olevan kaltaisia henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan virkatehtäviä voi perustellusti horjua. Työnantajalla oli ollut irtisanomispäätöstä tehdessään tiedossaan yksinomaan käräjäoikeuden sille toimittama ratkaisuilmoitus. Työnantajalla on lisäksi ollut tiedossaan, että teot on tehty vapaa-aikana. Asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt, että työnantaja olisi ennen irtisanomista lähemmin selvittänyt, millaisista rikoksista oli kyse. A:lla ei ollut aiempaa rikosrekisteriä, eikä työnantaja ollut irtisanomisperusteena vedonnut siihen, että luottamus A:n toimintaan virantoimituksessa olisi muista kuin käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevistä teoista johtuen alentunut. A:han ei tätä ennen ollut kohdistettu muita virkamiesoikeudellisia seuraamuksia tai moitteita. A:n virkaan ei sisältynyt merkittävää julkisen vallan käyttöä, eikä hän toiminut erityisen vastuullisessa esimiesasemassa. Kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottaen irtisanomista oli pidettävä kohtuuttoman ankarana seuraamuksena.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen.

KHO 11.10.2018 T 4636: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen eikä siten antanut ratkaisua valitukseen.

Valtion virkamieslaki 66 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 
Hallintolaki 34 § 1 momentti
Hallintolaki 36 §