Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 9.4.2019 19/0084/4

Kirjallinen varoitus
Käyttäytymisvelvollisuus
Epäasiallinen käytös
Oikeudenkäyntikulut
Poliisi
Sopimaton käytös
Sopimattomuus
Vapaa-aika
Virkavelvollisuuden rikkominen
Yleinen luottamus viranomaiseen

 
 Poliisilaitos oli antanut vanhempi konstaapeli A:lle kirjallisen varoituksen. Kirjallinen varoitus perustui A:n vapaa-ajalla tuttavallensa lähettämään epäasialliseen tekstiviestiin. A oli lähettänyt X:lle tekstiviestin, jossa uhkasi paljastaa paikallisille huumerikollisille tämän luottamuksellisesti tietoja luovuttaneen tuttavansa henkilöllisyyden. A vaati hallinto-oikeudessa kirjallisen varoituksen kumoamista ja annetun kirjallisen varoituksen poistamista.

Sille, ettei A:lla ollut todellisuudessa tarkoitus toimia uhkaamallaan tavalla, ei hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan ollut virkamiesoikeudellisessa harkinnassa ratkaisevaa merkitystä. Toisaalta A ei ollut menettelyllään tosiasiassa rikkonut vaitiolovelvollisuuttaan. Pelkän viestinkin lähettäminen oli kuitenkin lievää vakavammalla tavalla vaarantanut luottamusta A:ta ja poliisin toimintaa kohtaan yleisemminkin. Siten A oli toiminut virkavelvollisuuksiaan ja poliisimieheltä edellytettyä käyttäytymisvelvoitetta vastoin. 

Hallinto-oikeus totesi, että virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Virkamiehelle voidaan antaa kirjallinen varoitus, mikäli hän toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä. Lisäksi poliisimiehen on virassa ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei hänen käyttäytymisensä ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Poliisilaitoksen antama kirjallinen valitus ei siten ollut hallinto-oikeuden mukaan lainvastainen.

Hallinto-oikeus hylkäsi kirjallista varoitusta koskevan valituksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevine vaatimuksineen.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 14 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 24 §
Valtion virkamieslaki 66 §
Poliisilaki 7 luku 1 §
Poliisin hallinnosta annettu laki 15 f §