Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Poliisi

Rikostuomio                                                                 17/0027/2

Virantoimituksesta pidättäminen

Virkavelvollisuuden laiminlyönti                               A: 20.1.2017

Yhteistyövaikeudet

Työaikojen noudattaminen

Oikeudeton tietojen käsittely

 

Poliisilaitos oli irtisanonut tutkintasihteeri A:n virkasuhteen ja samalla pidättänyt A:n virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Päätöksen mukaan A oli tuomittu 18.6.2015 käräjäoikeudessa henkilörekisteririkoksesta, virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja kunnianloukkauksesta yhteiseen 30 päiväsakon rangaistukseen. A oli hakenut poliisiasiaintietojärjestelmästä tietoja henkilöstä B ja sen jälkeen katsonut järjestelmästä B:tä koskevan poliisilaitoksen ilmoituksen tiedot, vaikka hänen työtehtäviinsä ei ollut kuulunut kyseisen ilmoituksen sisältämien tietojen käsittely. Tiedot olivat olleet salassa pidettäviä. Lisäksi A oli esittänyt sosiaalityöntekijä C:stä valheellisen vihjauksen lähettämällä C:n työnantajataholle kirjeen, jossa hän oli todennut, että on riittämiin kärsinyt syntyperäänsä vihaavia C:n valheellisia syytöksiä, vaikka C ei ollut sellaisia esittänyt. Teot olivat tapahtuneet virkatoiminnan yhteydessä. A:lle oli 8.2.2014 annettu varoitus epäasiallisesta käyttäytymisestä sekä työnjohto- ja valvontamääräysten noudattamatta jättämisestä. A oli varoituksen jälkeen edelleen käyttäytynyt epäasiallisesti työpaikalla, suhtautunut välinpitämättömästi työaikaleimauksiin ja tauon antamisesta annettuihin määräyksiin sekä yhteistyötä vaarantavalla tavalla eristäytynyt työyhteisöstä omaan työhuoneeseensa. Lisäksi A oli tehnyt 17.11.2014 vastarikosilmoituksen C:stä, kieltäytynyt yhteistyöstä esimiehen ja muiden työntekijöiden kanssa sekä laiminlyönyt toistuvasti työaikaleimauksia koskevia työnjohdollisia määräyksiä. A:n edellä mainittu menettely oli jatkunut välittömästi varoituksen antamisen jälkeen, mikä osoittaa A:n piittaamattomuutta työnantajan antamia ohjeita kohtaan.

Työnantaja oli käyttänyt yhtenä irtisanomisperusteena A:n 17.11.2014 C:stä tekemää rikosilmoitusta. Ilmoituksen mukaan A oli kohdannut C:n poliisilaitoksen käytävällä ja kohtaamisen yhteydessä A oli loukannut itseään ja hänen vaatteitaan oli rikkoontunut. Hallinto-oikeus totesi, että A on ollut siinä käsityksessä, että asiassa on voinut tapahtua rikos ja halunnut asian tutkittavaksi. Tähän nähden kyseisen rikosilmoituksen tekemistä ei voinut käyttää perusteena valittajan irtisanomiselle.

Hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että A oli syyllistynyt henkilörekisteririkokseen ja virkavelvollisuuden rikkomiseen sekä kunnianloukkaukseen. Tämän lisäksi A oli edellä kerrotulla tavalla käyttäytynyt epäasiallisesti työpaikallaan, rikkonut liukuvan työajan käytöstä annettuja määräyksiä ja yhteistyöstä kieltäytymällä laiminlyönyt työtehtäviään. A:ta oli aiemmin varoitettu vastaavasta käyttäytymisestä, joten hänen moitittava menettelynsä oli ollut pitkäaikaista ja jatkuvaa. Näiden seikkojen perusteella hallinto-oikeus katsoi, että A:n virkasuhteen irtisanomiseen oli asiaa kokonaisuutena tarkastellen ollut erityisen painava syy. Asiassa ei ollut tullut ilmi, että A:ta olisi syrjitty hänen syntyperänsä perusteella.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_14_§

Valtion_virkamieslaki_25_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti­_4_kohta