Hyppää sisältöön
Media

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 2.11.2018 18/0500/2

Irtisanominen yksilöperusteella
Huomautus
Kirjallinen varoitus
Luvaton poissaolo
Myöhästely
Oikeudenkäyntikulut
Sairaus
Työnantajan ohjeistuksen noudattaminen
Työnjohtomääräys
Työtehtävien laiminlyönti
Työaikojen noudattaminen
Työnjohtomääräys
Virkavelvollisuuden laiminlyönti
Virkavelvollisuuden rikkominen

Virasto oli irtisanonut ympäristölakimies A:n virkasuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. A ei ollut toistuvasti noudattanut virastotyöaikaa, mistä hänelle oli myös useaan otteeseen huomautettu. Perusteettomien poissaolojen pituus oli ollut yhdestä minuutista 24 minuuttiin. Kuulemistilaisuuksissa A oli kertonut tietävänsä ja tuntevansa työaikaa, liukuvan työajan suositusta ja poissaoloa koskevat menettelytavat, määräykset ja ohjeet. A oli perustellut kuulemistilaisuudessa työajanseurantajärjestelmään tekemiään virheellisiä korjausmerkintöjä sillä, että ellei hän olisi korjannut merkintöjään, olisi hän saanut huomautuksen.

Ennen irtisanomista A:lle oli annettu kaksi kirjallista huomautusta ja kaksi kirjallista varoitusta, jotka johtuivat virkavelvollisuuksien rikkomisesta, virkatehtävien asianmukaisen ja viivytyksettömän hoitamisen laiminlyönnistä, esimiehen työnjohto- ja valvontamääräysten noudattamatta jättämisestä sekä luvattomista poissaoloista. Työnantaja oli lisäksi useiden vuosien ajan kiinnittänyt A:n huomiota virkatehtävien laiminlyönteihin ja alisuoriutumiseen. A:n tekemien työsuoritteiden määrä oli ollut erittäin vähäinen ja asioiden käsittelyajat pitkiä. A:n työkykyä oli selvitetty työterveyshuollossa ja lisäksi työnantaja oli ryhtynyt toimenpiteisiin tukeakseen A:ta virkatehtävien asianmukaisen hoidon ja tulossopimuksen mukaisten käsittelyaikatavoitteen saavuttamiseksi. Viimeinen varoitus ennen helmikuun 2017 irtisanomista oli annettu irtisanomisuhalla marraskuussa 2016.

Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lisäksi hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranomainen ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole erityisen painava. Erityisen painavana syynä ei voida pitää ainakaan virkamiehen sairautta, vikaa tai vammaa, paitsi, jos siitä on ollut seurauksena virkamiehen työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentyminen ja virkamiehellä on sen perusteella oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vaikka ilmenneet poikkeamat olivat olleet kestoltaan vähäisiä, työaikaa koskevien määräysten noudattamatta jättäminen oli ollut toistuvaa ja jatkunut pitkään. Irtisanomisperusteena ei ollut hallinto-oikeuden mukaan ollut A:n sairaus, eikä asiassa esitetystä selvityksestä muutoinkaan ilmennyt, että irtisanominen olisi johtunut sairaudesta tai muusta lainvastaisesta syystä.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen ja A:n sekä viraston oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Virastolla oli ollut lain edellyttämä erityisen painava syy A:n virkasuhteen irtisanomiseen eikä päätös siten ollut lainvastainen.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 14 §1 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 25 § 2 momentti
Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 momentti
Hallintolainkäyttölaki 74 § 3 momentti