Hyppää sisältöön
Media

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 3.10.2019 19/0405/2 

Asia: Valitus valtion virkamiehen virkasuhdetta koskevasta päätöksestä

Asiasanat: 
Esimies
Muutoksenhaku
Poliisi
Tehtävien pysyvyys
Työnjohtomääräys
Valituskelpoinen päätös

Apulaispoliisipäällikkö oli määrännyt rikosylikonstaapeli A:n toimimaan toisella sektorilla ja toisessa ryhmässä. Samassa määräyksessä edellytettiin, että A suorittaisi tehtävään liittyvän koulutuksen 31.12.2020 mennessä tai muutoin A:n tehtäviä uudelleenarvioitaisiin.

A valitti saamastaan tehtävämääräyksestä hallinto-oikeuteen vaatien sen kumoamista. A ei ollut antanut suostumustaan tehtävän määräämiseen, josta koituvat muutokset sisällöltään vaikutuksiltaan eivät olleet työantaja direktio-oikeuteen kuuluvia. Valituksen mukaan kyse oli tosiasiassa irtisanomisesta ja nimittämisestä uuteen virkaan, josta A ei kuitenkaan ollut saanut valituskelpoista päätöstä. Poliisilaitoksen puolestaan vastasi, että tehtävämääräyksen perusteena oli A:n sopimattomuus esimiestehtäviin. Työantajan mukaan kyseessä ei kuitenkaan ollut valituskelpoinen viran muuttamista koskeva päätös vaan tehtävien muuttaminen. Poliisilaitos oli sittemmin laittanut A:n aiemman viran valtakunnalliseen hakuun. 

Hallinto-oikeuden mukaan tehtävämääräyksessä ei ollut kyse työnantajan työnjohto-oikeuden
piiriin kuuluvasta tavanomaisesta töiden organisoinnista ja tehtävien järjestelystä vaan virkamiehen tehtävien muuttamisesta olennaisesti toiseksi. Tehtävämääräys merkitsi siten sellaista muutosta A:n virkatehtäviin, että valtioin virkamieslain 57 §:n 3 momentin valituskielto ei koskenut määräystä. Päätös oli siten valituskelpoinen. Uusi virka olisi tullut täyttyy nimitysmenettelyllä, ei tehtävämääräyksellä. 

Hallinto-oikeus kumosi apulaispoliisipäällikön antaman tehtävämääräyksen.

Lainvoimainen. 

Sovelletut oikeusohjeet:

Valtioin virkamieslain 57 §:n 3 momentti
Virkamieslain muuttamista koskeva perustuslakivaliokunnan lausunto
(PeVL 51/2010 vp) 
Valtiovarainministeriön 30.4.2019 antaman virantäytössä noudatettavia periaatteita
koskevan ohje (VM/2643/00.00.00/2018)