Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Turun hallinto-oikeus 28.12.2015 15/0340/1

Irtisanominen yksilöperusteella            
Virantoimituksesta pidättäminen
Aiempi kurinpitorangaistus             
Alkoholi
Sotilas
Käyttäytymisvelvollisuus
Vapaa-aika
Kirjallinen varoitus      
             

A oli irtisanottu rannikkovartioston opistoupseerin virasta 18.6.2015. Hänet oli samalla pidätetty virantoimituksesta. Työnantaja katsoi A:n syyllistyneen 13–14.5. vartiorikokseen, niskoitteluun ja sotilaan sopimattomaan käyttäytymiseen, joiden vuoksi hänet oli jouduttu lähettämään kesken purjehduksen Suomeen. A oli toiminut 1.1.2015 alkaen yksikön pursimiehenä, jonka tehtävänä oli muun ohella valvoa osaltaan kurin ja järjestyksen ylläpitoa sekä oikean merisotilashengen luomista yksikön varusmiesten keskuudessa, ja toimia kurinpitoesimiehenä omien toimivaltuuksiensa puitteissa. Asiassa saadun selvityksen mukaan A oli osallistunut 2015 ulkomaan koulutuspurjehduksella 13.5.2015 vieraana iltatilaisuuteen esiintyen siellä ilmeisen päihtyneenä, ja aiheuttaen käytöksellään pahennusta ja häiriötä. Päihtymys oli ilmennyt aggressiivisena ja sekavana käytöksenä ja horjumisena. A oli kieltäytynyt toistuvasti noudattamasta hänelle annettuja käskyjä mennä hyttiinsä ja rauhoittua. Lisäksi teko oli tapahtunut henkilökunnan, kadettien ja asevelvollisten läsnä ollessa. A oli uhannut väkivallalla hyttikaveriaan, ja myöhemmin puhutellut häiriköivästi erästä varusmiestä. Seuraavana päivänä 14.5.2015 A:n oli ollut tarkoitus toimia aluksen vahtiupseerina klo 8.00 alkaen. A oli saapunut paikalle puoli tuntia myöhässä, ja lisäksi A:n vireystila oli siinä määrin alentunut, että aluksen päällikkö oli kieltänyt A:ta toimimasta vahtiupseerina.

A oli tuomittu aiemmin vuosina 2010 ja 2012 rikoslain 45:18:ssa tarkoitetusta sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä kurinpitosakkoihin. A oli saanut varoituksen vuoden 2010 tapahtumien johdosta. A oli erotettu vuonna 2012 kuukauden määräajaksi virantoimituksesta, ja annettu kehotus hoitoonohjauksesta, koska hänen liiallinen alkoholinkäyttö vapaa-aikana oli heijastunut moitittavaan käyttäytymiseen.

Hallinto-oikeus katsoi A:n käytöksen olleen erittäin moitittavaa siltä osin, kuin kyse oli ollut A:n voimakkaasta päihtymisestä, häiritsevästä ja aggressiivisesta käyttäytymisestä sekä uhkailusta pahoinpidellä kollegansa. A oli vuosina 2010 ja 2012 syyllistynyt samankaltaiseen liiallisesta alkoholinkäytöstä johtuvaan häiriökäyttäytymiseen kuin nytkin kysymyksessä olevissa teoissa. Hallinto-oikeus totesi, että vaikka aiemmat teot olivat vanhentuneet yksittäisinä irtisanomisperusteina, ne voitiin kuitenkin ottaa kokonaisarvioinnissa huomioon. A oli aiemmista kurinpitorangaistuksista ja virkamiesoikeudellisista toimenpiteistä sekä hoitoon ohjauksesta huolimatta syyllistynyt sotilaan sopimattomaan käyttäytymiseen, vartiorikokseen ja niskoitteluun, ja työnantajalla oli siten ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 

KHO 7.9.2017 T 4332: Korkein hallinto-oikeus tutki asian ja hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu.

Valtion virkamieslaki 14 §
Valtion virkamieslaki 25 § 2 momentti
Laki puolustusvoimista 42 §
Hallintolaki 6 §