Hyppää sisältöön
Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                                       Vaasan hallinto-oikeus

Erityisen painava syy

Työtehtävien laiminlyönti                                                                 17/0442/1

Luvaton poissaolo

Työaikojen noudattaminen                                                           A: 15.11.2017

 

Työnantaja oli irtisanonut A:n virkasuhteen virkamiehestä johtuvalla erityisen painavalla syyllä. Päätöksen mukaan syynä irtisanomiseen olivat toistuvat poissaolot ja työtehtävien laiminlyönnit. Työnantajan esittämän selvityksen mukaan A:ta ei ollut tavoitettu omalta työpaikaltaan 4.2.2015 ja 9. – 10.2.2015. Työpaikan ulko-ovien kulunvalvonnan raportin mukaan A ei ollut saapunut työpaikalle edellä mainittuina päivinä. Kulunvalvonnan raporttia ja työajanseurantajärjestelmää vertaamalla oli voitu todeta, että A oli 2. – 6.2.2015 merkinnyt työajaksi aikaa, jolloin hän ei ollut saapunut työpaikalle. A oli selvityksessään esittänyt, että hän oli 9. – 10.2.2015 ollut työpaikalla, mutta hän oli sairastumisen takia joutunut viettämään pitkiä aikoja wc-tiloissa. A myös kertoi olleensa töissä koko viikon 2. – 6.2.2015. A:n mukaan työnantajan tarkastusten olivat olleet pistotarkastuksia. Vaikka A ei ollut tarkastusten aikaan sattunut olemaan huoneessaan, hän on voinut olla wc:ssä tai hakemassa kahvia. A vetosi myös siihen, että kulunvalvontamerkintä voi jäädä tekemättä, jos esimerkiksi avain on unohtunut. Ennen irtisanomista A:lle oli annettu sekä kirjallinen huomautus että kirjallinen varoitus toistuvien poissaolojen ja työtehtävien laiminlyönnin takia.

Hallinto-oikeus totesi, että työnantaja oli esittänyt selvityksen siitä, miten A:n luvattomiksi poissaoloiksi katsottujen poissaolojen ajankohdat ja A:n tekemät virheelliset työaikamerkinnät on todennettu. A:n esittämä selvitys tapahtumainkulusta on sinänsä mahdollinen. Hallinto-oikeus piti kuitenkin epätodennäköisenä sitä, ettei A:ta olisi kertaakaan tavoitettu työhuoneestaan, mikäli hän oli ollut työpaikalla. Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi työnantajan ja A:n selvityksen perusteella, että A on ollut luvattomasti poissa työpaikaltaan 4.2.2015 ja 9. – 10.2.2015 ja että A oli merkinnyt työajanseurantaan virheellisesti työajaksi sellaisia aikoja, jolloin hän ei ole ollut työpaikalla.

Hallinto-oikeus totesi, että A:n työaikaa koskevien ohjeiden ja määräysten rikkominen oli ollut toistuvaa. A:lle annettu kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus ja muut työnantajan toimenpiteet eivät olleet johtaneet tilanteen korjaantumiseen. Asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että irtisanominen olisi johtunut A:n käyttämästä viittomakielestä tai muusta lainvastaisesta syystä. Näissä olosuhteissa hallinto-oikeus katsoi kokonaisarviona, että työnantajalla oli ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion­_virkamieslaki_14_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_25_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti

Yhdenvertaisuuslaki­_ 8_§_1_momentti