Hyppää sisältöön
Media

Irtisanominen yksilöperusteella                                                       Vaasan hallinto-oikeus

Virantoimituksesta pidättäminen

Poliisi                                                                                                  18/0177/1

Henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos

Rikostuomio                                                                                       A: 11.5.2018

Virkavelvollisuuden laiminlyönti                                                                         

Käyttäytymisvelvollisuus

Esimies

Yleinen luottamus viranomaiseen

Epäasiallinen käytös

Kirjallinen varoitus

 

Poliisilaitos oli irtisanonut ylikonstaapeli A:n virkasuhteen 24.3.2016 erityisen painavista syistä ja samalla jatkanut 1.3.2016 tehtyä A:n virantoimituksesta pidättämistä, kunnes päätös irtisanomisesta saisi lainvoiman. Päätöksen mukaan irtisanomisen perusteena oli ollut A:n 26.2.2016 käräjäoikeudessa saama lainvoimainen tuomio, jolla hänelle oli tuomittu 70 päiväsakon sakkorangaistus neljästä vapaa-ajalla tehdystä pahoinpitelystä, jotka olivat kohdistuneet hänen alaikäiseen poikaansa. Irtisanomispäätöksessä oli lisäksi viitattu A:n käräjäoikeudessa 12.3.2010 saamaan tuomioon entisen vaimonsa pahoinpitelystä, A:lle 14.1.2010 annettuun kirjalliseen huomautukseen epäasiallisesta käyttäytymisestä työpaikalla toista poliisimiestä kohtaan sekä 30.5.2013 annettuun kirjalliseen varoitukseen käräjäoikeudessa ampuma-aserikoksesta saadun tuomion johdosta. A ei ollut kiistänyt päätöksessä mainittuja tekoja, lukuun ottamatta kyseenalaisena pitämäänsä huomautusta. A oli muun ohella vedonnut irtisanomisen kohtuuttomuuteen ottaen huomioon hänelle pitkästä poliisiurasta ja irtisanomisesta todennäköisesti aiheutuvat vaikeudet uudelleen työllistymisessä.

Hallinto-oikeus totesi, että virkamiehen irtisanomiseksi edellytettyä erityisen painavaa syytä arvioidaan kokonaisharkinnalla. Harkinnassa tulee punnita useita seikkoja, jotka koskevat erityisesti kyseistä tekoa ja muun ohella sen astetta, määrää, vahingollisuutta ja toistuvuutta. Poliisimiehen käyttäytymiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia. Poliisin on myös vapaa-ajallaan käyttäydyttävä siten, ettei hänen käyttäytymisensä ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Poliisimiehen syyllistymistä pahoinpitelyrikoksiin on pidettävä vakavasti moitittavana tekona ja poliisimiehen syyllistyminen sellaisiin rikoksiin, joiden selvittäminen kuuluu hänen virkatehtäviinsä, on omiaan vakavasti horjuttamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Huomioon ottaen A:n syyksi luettujen rikosten laatu, toistuvuus ja niiden yhteys hänen virkatehtäviinsä A oli toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan. Työn ulkopuolisille seuraamuksille, kuten vaikutuksille taloudellisiin olosuhteisiin, ei voitu hallinto-oikeuden arvion mukaan antaa suurta painoarvoa, sillä irtisanomisella on lähes aina merkittäviä ja laajakantoisia seuraamuksia irtisanottavan henkilön talouteen ja yksityiselämään. Päätöstä ei voitu pitää kohtuuttomana tai suhteellisuusperiaatteen vastaisena, eikä se ollut ristiriidassa vakiintuneen virkamiesoikeudellisen oikeuskäytännön kanssa. Poliisilaitoksella oli ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde ja se oli voinut harkintansa mukaan päätyä irtisanomiseen määräaikaisen virantoimituksesta erottamisen tai kirjallisen varoituksen sijasta.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Hallintolainkäyttölaki_74_§_1_momentti

Hallintolainkäyttölaki_74_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_25_§_1_momentti

Poliisin_hallinnosta_annettu_laki_15_f_§