Hyppää sisältöön
Media

Osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander:
Strategia ohjaa ilmasto- ja luontopolitiikan valmistelua ja vaikuttamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2022 8.44
Kolumni

Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus muodostavat kiperän kolmiyhteyden, joka uhkaa muuttaa yhteiskuntia perustavanlaatuisella ja tulevien sukupolvien hyvinvointia uhkaavalla tavalla. Myllerrys muuttaa taloutta, yksityistä toimeliaisuutta ja valintoja. Myllerryksen hallinta raamittaa yhteiskunnallista suunnittelua ja päätöksentekoa, julkista taloudenpitoa ja hallintoa.

Jotta myllerrys ei karkaa vaikeasti hallittavaksi kierteeksi, luonnonvarojen kulutusta täytyy vähentää, maapallon lajien kirjoa tulee vaalia ja ilmastonmuutosta pitää hillitä. Kiperää kierrettä ei valitettavasti voida enää kokonaan estää. Ilmastonmuutokseen ja luontokadon vaikutuksiin pitää alkaa myös sopeutua.  

Valtiovarainministeriön strategisena toimintaa ohjaavana tavoitteena on varmistaa tulevien sukupolvien valinnan mahdollisuudet ja rakentaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää Suomea ja Euroopan unionia. Tämä tarkoittaa, että valtiovarainministeriön täytyy etsiä ja ehdottaa –  omasta tulokulmastaan ja käytössään olevilla välineillä – ratkaisuja ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiseksi.

On tullut aika laatia raamit ilmasto- ja luontopolitiikalle

Ilmastonäkökulma on ollut osa asiantuntijoidemme työtä jo pitkään. Yksittäiset asiantuntijat osastoilla ovat käsitelleet ilmaston muutokseen, sen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä työssään lainsäädännön valmistelun, taloudellisten ohjauskeinojen valinnan ja vaikutusarvioinnin parissa. Tästä työstä on vaihdettu tietoja ja sitä on sovitettu yhteen valtiovarainministeriön sisäisessä ilmastoasioiden koordinaatioryhmässä. Lisäksi olimme mukana perustamassa valtiovarainministereiden ilmastokoalitiota (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) vuonna 2018. 

Tältä työltä on kuitenkin puuttunut laajempi raami. Raamia varten aloimme elokuussa laatia strategiaa ohjaamaan ilmasto- ja luontopolitiikan valmistelua ja vaikuttamista valtiovarainministeriössä.

Strategian avulla viestimme oman organisaation sisällä ja ulkopuolella, mitä valtiovarainministeriön vastuisiin kuuluu ja millaisia periaatteita valtiovarainministeriö painottaa ilmasto- ja luontopolitiikan valmistelussa ja vaikuttamisessa.

Strategiassa määrittelemme valmistelun ja vaikuttamisen tavoitteet ja kunnianhimon sekä rajaamme tehtävämme ja roolimme niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin verkostoissa. Strategia ohjaa voimavarojamme kohdentumista ja osaamisemme vahvistamista.

Strategiassa määrittelemme myös periaatteet, joita noudatamme työssämme. Ne ovat samoja, joita noudatamme muussakin valmistelussa ja vaikuttamisessa; niissä korostuvat taloudelliset ja hallinnolliset ohjauskeinot, taloudellisten vaikutusten, vaikuttavuuden ja riskien arviointi, kustannustehokkuus ja oikeudenmukaisuus.

Etsimme ratkaisuja sektorirajat ylittävästä näkökulmasta käytössämme olevilla välineillä

Sektorirajat ylittävä talouden ja julkisen hallinnon kokonaisnäkökulma, talouden voimavarojen luomisen ja tehokkaan kohdentumisen painottaminen, kestävän taloudenpidon eetos ja riskien arviointi ovat ominta valtiovarainministeriölle. Tällä kulmalla lähestymme myös ilmasto- ja luontopolitiikan valmistelua ja vaikuttamista.

Lisäksi valtiovarainministeriö vastaa valtion rahankäyttöä, verotusta ja rahoitusmarkkinoita koskevasta valmistelusta sekä kehittää ja ohjaa julkista hallintoa. Hallinnon kehittäminen ja ohjaus pitää sisällään kunnat, hyvinvointialueet ja koko aluehallinnon, valtion hankinnat ja tilat sekä julkisen hallinnon ICT:n.

Kaikkia näitä voidaan käyttää ohjaamaan kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin valintoja ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen kulutuksen kannalta kestävämpään suuntaan. Ilmasto- ja luontopolitiikan valmistelun ja vaikuttamisen strategia asettaa raamin kaikelle tälle työlle.

Ilmasto- ja luontostrategia valmistellaan yhdessä sidosryhmiä kuullen

Strategiaa valmistelee toimituskunta, jossa on edustettuna koko valtiovarainministeriö: talouspolitiikan, hallintopolitiikan sekä kansainvälisten asioiden ja rahoitusmarkkinoiden vastuualueet. 

Strategiatyö käynnistyi toden teolla alkusyksystä tilaisuudella, jossa meitä evästivät aiheeseen Elizabeth Farmer Iso-Britannian valtiovarainministeriöstä ja Lassi Ahlvik Helsingin yliopistosta. Työn aikana toimituskunta kuulee lukuisia kotimaisia alan asiantuntijoita, muita ministeriöitä ja oman hallinnonalan virastoja. Omat asiantuntijamme työstävät strategiaa myös ilmastoasioiden koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuna kaikki valtiovarainministeriön osastot. Työtä ohjaa ja strategian hyväksyy valtiovarainministeriön virkamiesjohtoryhmä. 

Strategia on valmis ja julkaistaan joulukuussa 2022.

Mikko Spolander
Osastopäällikkö, ylijohtaja
@MikkoSpolander

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat Ministeriö Rahoitusmarkkinat Talousnäkymät Talouspolitiikka Verotus