Ekonomisk översikt, Vinter 2017

Efter ett fartfyllt år avtar den ekonomiska tillväxten i Finland under prognosperioden till ungefär 2 %. Under de närmaste åren stöds ekonomin av såväl utrikeshandel som av inhemsk efterfrågan.

År 2017 förutspås Finlands BNP växa med 3,1 %. Den privata konsumtionen fortsätter att öka stödd av förbättringarna i sysselsättningen. Bostadsbyggandet fortsätter livligt och det har genomförts rikligt med produktionsmässiga investeringar. Den snabba återhämtningen inom exporten beror framför allt på tillväxten inom världshandeln och den positiva ekonomiska utvecklingen i flertalet av Finlands viktigaste exportländer. År 2018 försvagas den ekonomiska tillväxten och uppgår till 2,4 %. Exporten ökar och drivs av efterfrågan. Finland mister inte längre marknadsandelar. Nettoexporten stöder tillväxten under hela prognosperioden. Sysselsättningen börjar öka snabbare år 2018 med en takt av ungefär 1 %.

Åren 2018 och 2019 accelererar löneförhöjningarna. Arbetskostnaderna per enhet stiger, dock måttfullare än hos konkurrenterna, och konkurrenskraften i den finländska produktionen stärks ytterligare.

Den offentliga sektorns skuld i förhållande till BNP började minska 2016. Den snabba tillväxten i bruttonationalprodukten minskar skuldkvoten som år 2019 förväntas sjunka till under
60 %. Allteftersom den ekonomiska tillväxten avtar och ökningen av åldersbundna utgifter fortsätter, finns det risk för att skuldkvoten börjar stiga igen under nästa årtionde. År 2019 ökar BNP med 1,9 %.

Kieliversiot: