Ekonomisk översikt, sommaren 2018

Konjunkturuppgången i den Finländska ekonomin fortsätter även under år 2018, varefter den ekonomiska tillväxten förblir under två procent. Den ekonomiska utvecklingen stöds under de närmaste åren av såväl utrikeshandel som inhemsk efterfrågan. Tillväxten i exporten stabiliseras i likhet med utvecklingen i världshandeln och tillväxtkontributionen av nettoexporten minskar. Hushållens konsumtionsefterfrågan begränsas av den långsamma ökningen i de disponibla inkomsterna i reala termer. Bruttonationalprodukten växer år 2018 med 2,9 %. Fortsatt stark ekonomisk tillväxt samt tilltagande efterfrågan på arbetskraft höjer år 2018 antalet sysselsatta med 1,9 % jämfört med fjolåret. Sysselsättningsgraden stiger till 71,2 %.

BNP-tillväxten mattas år 2019 av till 1,8 %. Tillväxten i investeringar förutspås minska tydligt år 2019. Detta beror i synnerhet på att antalet nya påbörjade byggnadsprojekt minskar. Dessutom har investeringsbeslut gällande stora projekt inom skogsindustrin flyttats framåt. BNP växer 1,7 % år 2020.

Efterfrågan på arbetskraft upprätthålls under prognosperioden av den fortsatt tämligen snabba tillväxten i BNP samt av den måttliga utvecklingen i reallönerna. På grund av det stora antalet arbetslösa och dold arbetslöshet samt åtgärder för att öka arbetskraftsutbudet, begränsar utbudet på arbetskraft inte ännu sysselsättnings- och produktionstillväxten i ekonomin som helhet. Inom enskilda branscher kan dock brist på kunnig arbetskraft redan utgöra en begränsning för tillväxten. Antalet sysselsatta ökar med nästan 1 % per år under åren 2019 - 2020. Sysselsättningsgraden stigen till 72,6 % år 2020.

Det goda konjunkturläget minskar underskottet och skuldsättningsgraden hos den offentliga ekonomin. De offentliga finanserna kommer nästan att balansera år 2020 och den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten sjunker nästa år till under 60 %.

Kieliversiot: