Ekonomisk översikt, Sommaren 2019

Under de kommande åren blir den ekonomiska tillväxten mer måttfull än de senaste åren. Världshandelns långsammare tillväxt avspeglas i exporttillväxten i Finland under prognosperioden. Saldot i de offentliga finanserna stärks nästa år, men börjar därefter gradvis försvagas. Även den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten börjar öka på nytt under de första åren på 2020-talet.

Finansministeriets övergripande ekonomiska prognos sommaren 2019 innehåller inte de finanspolitiska åtgärder för perioden 2020–2023 som fastställts i regeringsprogrammet av statsminister Rinnes regering.

År 2019 förutspås Finlands BNP växa med 1,6 procent. Utsikterna för Finlands exportindustri försämras inte märkbart i början av prognosperioden, trots att utsikterna på exportmarknaderna och för den globala ekonomin har försämrats. Tillväxten av privata investeringarna förväntas börja avta och de offentliga investeringarna fortsätter att öka snabbt. Utsikterna för de produktionsmässiga investeringarna är ljusa. Den stigande inkomstnivån och förbättrande sysselsättningen understöder ökningen av privata konsumtionen. Hushållens disponibla inkomster fortsätter att öka snabbt.

År 2020 växer BNP med 1,2 procent. Den avtagande ekonomiska tillväxten och ökningen av de nominella lönerna bidrar stegvis till att ökningen av antalet sysselsatta mattas av. Sysselsättningsgraden stiger till 73,5 procent före 2021 då befolkningen i arbetsför ålder minskar ytterligare. Den ekonomiska tillväxten räcker ändå inte till att höja sysselsättningsgraden till 75 procent utan omfattande åtgärder. År 2021 avtar den ekonomiska tillväxten till 1,1 procent.

I och med att arbetslöshetsgraden sjunker och flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökar uppskattas inkomstnivån under de närmaste åren stiga så att den närmar sig den genomsnittliga årliga tillväxttakten på cirka tre procent under 2000-talet.

Kieliversiot: