Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista

Työryhmän mietintö

Selvityksessä arvioidaan keinoja, joilla yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallista velkaantumista voitaisiin ehkäistä. Selvityksessä perehdytään velkaantumiseen sekä kotitaloussektorin että yksittäisten kotitalouksien tasolla ja luodaan katsaus eurooppalaisiin kokemuksiin keinoista, joilla luottojen kysyntään on pyritty vaikuttamaan. Selvityksen liitteenä on ehdotuksia säännösluonnoksiksi, jotka hillitsisivät liiallista luotonantoa kotitalouksille ja taloyhtiöille, edistäisivät asiakkaansuojaa luottomarkkinoilla sekä parantaisivat muun kuluttajaluotonannon valvontaa.

Selvityksessä ehdotetaan, että kotitalouksien kokonaisvelkaantumisen hillitsemiseksi lakiin otettaisiin luotonottajan velkojen ja tulojen suhteen rajoite eli ns. enimmäisvelkasuhde sekä asuntoluottojen enimmäistakaisinmaksuaikaa koskeva vaatimus. Enimmäisvelkasuhdetta sovellettaisiin eräin rajoituksin asuntoluottojen ohella myös muihin kuluttajaluottoihin.

Selvityksessä pidetään tarpeellisena, että uudisrakentamisen yhteydessä taloyhtiöiden velkaantumista rajoitettaisiin erityisellä enimmäisluotto-osuudella. Enimmäistakaisinmaksuaikaa koskevaa vaatimusta ehdotetaan sovellettavaksi myös taloyhtiölainoihin.

Selvityksessä ehdotetaan muun kuluttajaluotonannon valvonnan siirtämistä Finanssivalvonnalle ja maksukyvyttömyysriskien hallintaa koskevan sääntelyn kehittämistä.