Hallituksen esitys VM/2016/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

HE 188/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Ilkka Turunen, Hallitusneuvos p.+35 8295530097
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annettua lakia. Esityksen tavoitteena on edistää julkisen hallinnon viranomaisten asiakaspalvelun saatavuutta yhdenvertaisesti koko maassa sekä parantaa viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Esityksellä pyritään tukemaan digitalisaatiokehitystä ja mahdollistamaan riittävän asiointipisteverkon kustannustehokas ylläpitäminen luomalla puitteet asiakaspalvelutehtävien hoitamiseksi yhteispalveluna. Voimassa olevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että voidaan varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jaossa toimintaan osallistuvien viranomaisten kesken. Toimeksiantajien velvollisuutta perehdyttää ja kouluttaa yhteispalvelun palveluneuvojia sekä antaa näille asiantuntijatukea täsmennetään ja laajennetaan. Yhteispalvelussa hoidettavien tehtäviä uudistetaan ja sääntelyssä korostetaan sähköisten palveluiden käyttöä sekä käytön neuvontaa ja tukea. Lakiin lisätään säännökset uusista yhteispalvelun antamisen tavoista. Palveluja voidaan antaa käyntiasioinnin lisäksi tieto- ja viestintäteknisten käyttöyhteyksien avulla ja käyttäen hyväksi myös palvelumenettelyjä ja -keinoja, jotka eivät edellytä kiinteää toimitilaa. Yhteispalvelussa voidaan lisäksi järjestää teknisen käyttöyhteyden avulla asiakkaalle pääsy toimeksiantajan antamaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteispalvelusopimuksen sisältöä koskevaa sääntelyä päivitetään ja lisätään sopimista edellyttävien asioiden luetteloon teknisen käyttöyhteyden käyttöön, salassa pidettävien tietojen käsittelyyn sekä kielellisten oikeuksien turvaamiseen liittyvät asiat. Esityksessä täsmennetään myös yhteispalvelurekisteriä koskevaa sääntelyä. Lisäksi ohjausjärjestelmää uudistetaan siten, että valtiovarainministeriön tukena ohjauksessa toimii valtioneuvoston asettama yhteispalvelun neuvottelukunta. Myös toimeksiantajien ja niitä ohjaavien viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta palveluiden ohjauksessa, seurannassa ja valvonnassa vahvistetaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä välittömiä taloudellisia vaikutuksia. VOIMAANTULO: Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaanmahdollisimman pian.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen