Hallituksen esitys VM/2021/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

HE 187/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Miska Lautiainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530212
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia. Muutokset liittyvät ilman julkista hakumenettelyä tehtävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn virkamiehen vakinaistamiseen ja irtisanotun virkamiehen nimittämiseen valtion toiseen virastoon irtisanomisaikana. Myös valtionhallinnon ylimmän johdon virkaan nimitetyn sidonnaisuuksien ilmoittamiseen ehdotetaan täsmennyksiä ja osaan karenssisopimuksista ehdotetaan rajoitusajan pidennystä. Lisäksi esitetään joitakin teknisluonteisia muutoksia voimassa olevaan lakiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitetyillä muutoksilla ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen