Hallituksen esitys VM/2021/165

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

HE 186/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Ilkka Harju, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530215
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkimus- ja kehittämis-toiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annettua lakia siten, että lain määritelmät täyttäville hyväksyttäville tut-kimus- ja kehittämistoiminnan menoille myönnettäisiin vuoden 2022 alusta alkaen korkeampi 150 prosentin lisävähennys nykyi-sen 50 prosentin lisävähennyksen sijaan. Lisäksi lain voimassa-oloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi vuoden 2027 loppuun. Voimassaoloajan pidentämisen vuoksi lain nimikettä ehdotetaan muutettavaksi uusia voimassaolovuosia vastaavaksi. Lisäksi ehdotetaan varainsiirtoverolakiin tehtäväksi tekninen korjaus siten, että oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain mukainen sähköinen tiedonantomahdollisuus kos-kisi myös varainsiirtoverolaissa tarkoitettuja päätöksiä ja asiakirjoja. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Korotetun 150 prosentin lisävähennyksen soveltamisen arvioidaan voimassaoloaikanaan vuosina 2022–2027 vähentävän yhteisöverotuottoja staattisesti arvioiden noin 19 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna siihen, että lisävähennystä ei olisi. Vuosina 2022–2025 yhteisöverotuotot pienenisivät staattisesti arvioiden noin 11 miljoonaa euroa vuositasolla nykyiseen lisävähennykseen verrattuna. Ehdotettujen muutosten arvioidaan aiheuttavan vähäistä lisätyötä Verohallinnossa veroilmoituslomakkeiden sekä ohjeistuksen päivittämiseksi. Varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisella ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen