Hallituksen esitys VM/2021/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 185/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettua lakia siten, että lakiin lisättäisiin maininta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen voimassaolon ja soveltamisen päättymisestä. Lisäksi laista kumottaisiin väliyhteisölain soveltamisen estävä pykälä. Taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen mukaan sitä sovelletaan kymmenen vuoden ajan. Sopimuksen soveltamisaika päättyy 31.12.2021. Alankomaiden Antillit on lakannut olemasta vuonna 2010. Sopimusta sovelletaan edelleen aiemmin Antilleihin kuuluneiden alueiden eli Curacaoon, Sint Marteeniin, Bonaireen, Saban ja Sint Eustatiuksen osalta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Sopimuksia voimaan saatettaessa välittömien taloudellisten vaikutuksien arvioitiin olevan vähäisiä. Verohallinnon tietojärjestelmistä on saatavissa maakohtaista tietoa ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta ja ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta verovuodesta 2019 alkaen. Verohallinnon järjestelmissä ei ole tietoa siitä, että taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen nojalla olisi vapautettu tuloja Suomen verosta verovuosina 2019 ja 2020.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen