Hallituksen esitys VM/2021/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

HE 189/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238
Asia

Lakiehdotuksella on tarkoitus panna täytäntöön arvonlisäverodirektiivin muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien tilapäisten vapautusten osalta covid-19-pandemiaan reagoimisessa annettu neuvoston direktiivi. Lailla vapautettaisiin arvonlisäverosta komission tai Euroopan unionin oikeuden nojalla perustetun viraston tai elimen tekemät tavaroiden maahantuonnit ja yhteisöhankinnat, sekä tavaroiden ja palvelujen myynnit näille. Myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saataisiin vähentää tai hakea palautusmenettelyssä takaisin. Verottomuus koskisi vain tilanteita, joissa komissio tai EU-virasto tai -elin hankkisi tavaroita ja palveluja suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi. Verottomuus ei koskisi tilanteita, joissa hankittuja tavaroita ja palveluja käytetään komission tai EU-viraston tai -elimen vastikkeellisiin jälleenmyynteihin. Myynnin verottomuuden edellytysten osoittamisesta ehdotetaan säädettävän valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Lakia sovellettaisiin takautuvasti 1.1.2021 lukien.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Vaikutukset
Vaikutukset julkiseen talouteen olisivat väliaikaisia, sillä ehdotetut muutokset koskevat vain toimenpiteitä, joita tehdään käynnissä olevaan covid-19-pandemiaan reagoimiseksi. Esitys pienentäisi Suomen arvonlisäverotuottoa siltä osin kuin esityksen soveltamisalaan kuuluvien liiketoimien verotuspaikka olisi Suomi ja liiketoimeen ei soveltuisi mikään muu voimassa olevan lainsäädännön mukainen verottomuussäännös. Siltä osin kuin esityksen tarkoittamia verottomia tavaroita ja palveluja luovutettaisiin Suomeen, Suomi tai muut vastaanottavat suomalaiset tahot hyötyisivät verottomuudesta saaden tavaroita ja palveluja enemmän kuin mitä ne saisivat, jos hankintoihin sisältyisi vero. Verotuottoa pienentävien vaikutusten arvioidaan olevan hyvin vähäisiä, eikä niitä välttämättä synny lainkaan. Komissio on arvioinut hätätilanteen tukivälineen vuoden 2020 talousarvion avulla vuoden 2021 arvonlisäveroon perustuvien omien varojen vähenevän arviolta 1,65 miljoonaa euroa. Arvonlisäveroon perustuvien omien varojen pieneneminen katetaan bruttokansantuloon perustuvilla omilla varoilla, jolloin Suomen omien varojen bruttokansantuloon perustuva maksu EU:lle kasvaisi arviolta noin 30 000 euroa vuodessa. Tosin komission mukaan suurin osa hätätilanteen tukivälineen menoista on tosiasiallisesti vapautettu arvonlisäverosta väliaikaisen unionin oikeuden sääntelyn perusteella, mikä pienentää esityksen osuutta mainittuun vaikutukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen