Hallituksen esitys VM/2021/166

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

HE 190/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Krista Sinisalo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530248
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valmisteverotuslakia ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia. Valmisteverotuslakiin tehtäisiin muutokset, jotka ovat välttämättömiä valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun uudelleen laaditun neuvoston direktiivin panemiseksi täytäntöön. Valmisteverotuslakia muutettaisiin siten, että siinä huomioitaisiin yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden jäsenvaltioiden välisten siirtojen ja valvonnan automatisoinnin laajentaminen nykyisestä verottomien tuotteiden siirroista tuotteisiin, jotka on jo luovutettu kulutukseen ja siten kertaalleen verotettu. Lisäksi tarkennettaisiin säännöksiä, jotka koskevat valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoja tilanteissa, joihin sovelletaan osin myös tullilainsäädäntöä. Lakiin tehtäisiin myös eräitä muita tarkennuksia ja ajantasaistuksia. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain eräitä säännöksiä tarkennettaisiin valmisteverotuslain muutosten edellyttämällä tavalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 13.2.2023. Lait on kuitenkin direktiivin edellyttämällä tavalla hyväksyttävä ja julkaistava viimeistään 31.12.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Sähköistettyjen menettelyjen ulottaminen jo verotettujen valmisteveron alaisten tuotteiden jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin vähentäisi väärinkäytöksen mahdollisuuksia ja parantaisi siten valmisteverotukseen liittyvien petosten torjuntaa. Näiden tuotteiden lähettäminen ja vastaanottaminen kaupallisessa tarkoituksessa edellyttäisi jatkossa rekisteröitymistä. Rekisteröitymisvelvollisuus lisäisi jossain määrin verovelvollisille kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. Toisaalta jo nykyisin vastaanottajien on ilmoitettava lähetettävistä tuotteista ja asetettava kertaluontoinen vakuus. Järjestelmämuutosten toteuttaminen aiheuttaisi kertaluonteisia kustannuksia Verohallinnolle. Järjestelmien ylläpidosta aiheutuva työmäärä lisääntyisi jonkin verran myös pysyvästi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen