Valtioneuvoston päätös VM/2022/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen valtakunnallinen suunnitelma

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Janne Öberg, Finanssineuvos p.+35 8295530473
Asia
Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen valtakunnallisesta suunnitelmasta säädetään valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain 3 §:ssä. Suunnitelmassa asetetaan valtion hallinnolle yhteisiä valtion palveluiden saatavuuden järjestämiseen sekä yksiköiden ja toimintojen sijoittamiseen liittyviä strategisen tason tavoitteita, jotka osaltaan täydentävät muualla, esimerkiksi valtion talousarviossa, valtion viranomaisille asetettuja tulostavoitteita. Suunnitelman laadinnan yhteydessä on laadittu myös toimintaympäristön kuvaus. Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain 2 §:n mukaan valtion palveluiden saatavuus tulee järjestää sekä yksiköt ja toiminnot sijoittaa siten, että koko maan kattavasti valtion tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja että palveluiden saatavuus vastaa eri asioinnin keinoja käyttäen eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen perusoikeudet turvaavalla tavalla. Lisäksi tulee vahvistaa elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana maan eri osissa. Suunnitelma täsmentää lain tavoitteita ja asettaa niiden seuraamiseksi avaintuloksia.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen valtakunnallisen suunnitelman
Vaikutukset
Suunnitelman arvioidaan vahvistavan valtion toimintojen sijoittumisen ja palveluiden saatavuuden järjestämisen hallinnonalarajat ylittävää koordinaatiota ja ohjausta. Suunnitelma ja sen seuranta vahvistavat olemassa olevia, erityisesti valtion palveluverkkoon ja digitaalisiin palveluihin liittyviä kehityshankkeita. Strategiset linjaukset toimeenpannaan osana käynnissä olevia kehittämishankkeita niille varattujen määrärahojen puitteissa, eikä esityksestä aiheudu uusia kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. päätös
  2. beslut