Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2022/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, p. +35 8295530149

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi toimeenpanee hallitusohjelman tietopoliittisia tavoitteita. Eduskunta hyväksyi vuonna 2019 valtioneuvoston selonteon tietopolitiikasta ja tekoälystä (VNS 7/2018 vp). Eduskunnan lausumat on huomioitu periaatepäätöksessä. Periaatepäätös sisältää strategiset linjaukset tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi valtionhallinnossa. Periaatepäätös on valmisteltu avoimella sidosryhmäyhteistyöllä Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa. Valtionhallinnon tietovarannot ovat laajasti koko yhteiskunnan käytössä, mutta niiden käyttöä on edelleen mahdollista lisätä. Tietovarannot muodostuvat paljolti kuntien ja yrityksien tuottamasta tiedosta. Muita toimijoita kannustetaan soveltamaan linjauksia omissa toimissaan. Tieto on strateginen voimavara. Se asettaa korkeita vaatimuksia tiedon suojaamiselle. Tiedon väärinkäyttöä tulee estää usein keinoin. Tiedon laatu ja monet muut tekijät nostavat sen arvoa ja käytettävyyttä. Periaatepäätöksellä haetaan tavoitteiden välistä tasapainoa.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi

Vaikutukset

Periaatepäätös antaa suuntaviivoja tiedon hyödyntämisen ja avaamisen viranomaistoimien valmisteluun valtionhallinnossa. Yhdenmukaisilla tavoitteilla mahdollistetaan tiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen yhteiskunnassa turvallisesti ja resurssitehokkaasti. Strategisten tavoitteiden vaikuttavuus on sitä suurempi, mitä laajemmin tavoitteita toteutetaan koko julkisessa hallinnossa. Tiedon avaamisella tarkoitetaan julkisen organisaation tuottaman tai hallinnoiman tiedon jakamista alkuperäistä käyttötarkoitustaan laajempaan käyttöön, mikäli sitä ei estä joku perusteltu syy. Periaatepäätöksen toimeenpanon tueksi on laadittu ensimmäinen versio toimenpiteiden tiekartasta. Tiekartan tarkemmasta valmistelusta, käsittelystä ja muista menettelyistä sovitaan erikseen periaatepäätöksen pohjalta. Osa tavoitteista vaatii kansallisia ratkaisuja, osa on kunkin organisaation omassa toimivallassa ja omalla vastuulla. Osaa tavoitteista jo toimeenpannaan hankkeissa, mutta osa vaatii erillistä valmistelua. Määrärahatarpeet käsitellään talousarvioprosessissa. Toimeenpanossa tullaan arvioimaan kunkin ehdotuksen kustannukset ja hyödyt.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen