Hallituksen esitys VM/2022/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

HE 72/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ilkka Harju, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530215
Asia
Tilastokeskuksesta annettua lakia ja tilastolakia muutettaisiin siten, että tilastokeskuksen tehtäviin lisättäisiin tutkija- ja aineistopalvelun ylläpitäminen. Samalla parannettaisiin tilastokeskuksen tilastointitarkoitukseen keräämien aineistojen jakelua ja luovuttamista tutkija- ja aineistopalvelulle, joka on tarkoitettu tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskuntaoloja koskevien tilastollisten selvitysten edistämiseen. Tilastokeskuksella olisi oikeus ottaa vastaan, käsitellä, koostaa, säilyttää, tarjota ja luovuttaa tutkimuskäyttöön tietoja tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevia tilastollisia selvityksiä ja valmisaineistojen muodostamista varten sekä myös sellaisia aineistoja, joita ei hyödynnetä tilastoinnissa eikä käytetä tilastotuotannossa. Lisäksi tilastokeskuksen tiedonsaantioikeuksia laajennettaisiin maksu- ja velkatietoihin ja varhaiskasvatuksen henkilötietoihin sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien viranomaisilta saataviin tietoihin ja yhteystietoihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia kotitalouksiin, yrityksiin, ympäristöön eikä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Sen sijaan välillisiä vaikutuksia voi syntyä etenkin tutkimustiedon kautta siksi, että tilastokeskus voi tarjota nykyistä aikaisemmin ja enemmän sekä nykyistä kattavampia ja parempia aineistoja tutkija- ja viranomaisyhteisön käyttöön. Taloudelliset vaikutukset liittyvät tilastokeskuksen toiminnan rahoitukseen osaksi valtion talousarvion kautta (budjettirahoitus) ja toissijaisesti osaksi tilastokeskuksen tarjoamien maksullisten palvelujen tuottamilla tuloilla (yhteisrahoitus).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen