Hallituksen esitys VM/2022/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 73/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Elina Isoksela, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530116
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion alueluiden saatavuuden ja toimintojen perusteista annettua lakia. Voimassa oleva valtion virastojen aukiolosta annettu tasavallan presidentin asetus kumottaisiin vanhentuneena ja osittain soveltamatta jääneenä. Uusi valtion viranomaisia koskeva aukiolosääntely sijoitettaisiin lakiin valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista. Aukiolon kellonaikojen sääntelyn sijasta laissa säädettäisiin valtion viranomaisten aukiolon järjestämistä ohjaavista periaatteista ja valtioneuvoston asetuksenantovaltuudesta ja aukiolosääntelyn suhteesta säädettyjen määräaikojen laskemiseen. Lisäksi säädettäisiin valtion viranomaisen korostetusta tiedottamisvelvollisuudesta aukioloajan ja säädetyssä määräajassa tapahtuvan vireillepanon ja asiakirjojen jättämisen suhteen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:ää siten, että yhteispalvelulain soveltamisala ulotettaisiin hyvinvointialueisiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Aukiolosääntelyn uudistaminen mahdollistaisi valtion viranomaisten asiointipalvelujen joustavan kehittämisen ja viranomaisten aukioloaikojen järjestämisen asiakkaiden tarpeiden ja käyntiasioinnin määrän mukaisesti. Uudistuksessa määriteltäisiin aukiolon käsite ja laillistettaisiin monipaikkaisten viranomaisten nykytila, jossa valtion palvelujen saatavuus turvataan lähellä hallinnossa asioivia rajoitettujen aukioloaikojen ja ajanvarausasioinnin turvin. Viranomaisten aukioloajat voisivat jatkossa olla keskenään erilaiset eri viranomaisissa, eri asiointipaikoissa ja eri päivinä. Esitys muuttaisi merkittävällä tavalla voimassa olevaa aukiolosääntelyä, mutta ei tosiasiassa aiheuttaisi muutospaineita eri viranomaisten nykyisiin aukiolokäytäntöihin eikä johtaisi palvelutoiminnan uudelleenjärjestämisen tarpeeseen. Pidemmällä aikavälillä uudistus mahdollistaisi palvelutoiminnan joustavan kehittämisen ja voisi johtaa viranomaisten aukiolokäytäntöjen lisääntyvään erilaistumiseen. Esitys mahdollistaisi aiempaa asiakaslähtöisemmät aukioloajat ja selkeyttäisi aukioloa, mutta voisi toisaalta aiheuttaa asiakkaissa myös epätietoisuutta aukioloajoista. Tästä syystä esitykseen sisältyy valtion viranomaisten korotettu tiedottamisvelvollisuus. Esityksellä ei olisi välitöntä vaikutusta valtion virkamiesten ja työntekijöiden työaikoihin, joista sovitaan valtion virka- ja työehtosopimuksin. Esitys ei liity valtion talousarvioon, eikä esityksellä arvioida olevan välittömiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen