Hallituksen esitys VM/2023/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä

HE 323/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Maarit Pihkala, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530310
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että edellä mainittuun hallituksen esitykseen tehdään välttämättömät muutokset ja täydennykset. Ehdotukset koskevat pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista, hallinnollisia seuraamuksia sekä Finanssivalvonnan tehtäviä ja tiedonsaantioikeuksia koskevia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on selkeyttää pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista koskevaa säännöstä siten, että se olisi tarkkarajaisempi ja täsmällisempi sekä ilmoitusvelvollisten velvoitteiden että valvojien toimivaltuuksien osalta. Hallinnollisia seuraamuksia koskevien ehdotusten tavoitteena on yhtenäistää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain seuraamussäännöksiä sekä korjata hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisoikeuden vanhentumisessa ilmennyt epäjohdonmukaisuus. Finanssivalvonnasta annettua lakia koskevilla muutosehdotuksilla on tavoitteena selkeyttää voimassaolevia säännöksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä
Vaikutukset
Ehdotuksilla arvioidaan olevan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä tehostava vaikutus. Asiakkaan tuntemista koskevilla ehdotuksilla arvioidaan olevan ilmoitusvelvollisten hallinnollista taakkaa jonkin verran lisäävä vaikutus, mutta myös pakotesääntelyn ja jäädyttämislain noudattamista tehostava vaikutus. Valvojille ehdotusten vaikutukset ilmenevät niiden valvontatehtävän ja hallinnollisten seuraamusten määräämisoikeuden selkeytymisenä. Esityksen muutos- ja täydennysehdotusten tietosuojavaikutukset kohdistuvat lähinnä ilmoitusvelvollisten henkilötietojen käsittelytapoihin ja hankittavien henkilötietojen määrään. Hallinnollisia seuraamuksia koskevien ehdotusten arvioidaan sekä lisäävän valvojien tarkastustoiminnan vaikuttavuutta, että edesauttavan rahanpesulain noudattamista. Hallituksen esityksen ehdotuksilla ei arvioida olevan vaikutuksia kotitalouksiin. Esityksen ehdotuksilla pyritään varmistamaan, että Suomella ei olisi FATF:n arvioinnin mukaan strategisia puutteita rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen estämisessä. FATF:n kriittisellä arvioinnilla saattaisi olla vaikutuksia myös julkiseen talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen