Hallituksen esitys VM/2023/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 322/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. +358 295 530 266

Asia

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annettuun lakiin uusi rahoituksen määräytymistekijä yliopistosairaalalisä, jolla otettaisiin huomioon yliopistollisista sairaaloista niitä ylläpitäville hyvinvointialueille aiheutuvia muita alueita korkeampia kustannuksia. Yliopistosairaalalisä otettaisiin huomioon hyvinvointialueiden laskennallisessa rahoituksessa vuodesta 2024 lukien. Sen osuus hyvinvointialueiden sote-rahoituksesta koko maan tasolla olisi 0,556 prosenttia, mikä vastaa vuoden 2022 tasossa 116 miljoonaa euroa. Valtio rahoittaisi yliopistosairaalalisän kokonaan lisärahoituksella, joten se ei merkitsisi minkään alueen rahoituksen vähentymistä. Yliopistosairaalalisä kohdennettaisiin yliopistollista sairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille niiden asukasmäärän perusteella. Yliopistosairaalalisän perusteella kohdennettava rahoitus otettaisiin huomioon myös siirtymätasauksissa vuodesta 2024 lukien. Yliopistosairaalalisän rahoittamiseksi rahoitukseen lisättävää osuutta ei kuitenkaan otettaisi siirtymätasausten laskennassa huomioon siltä osin, kun se korottaa siirtymätasauslisien ja vähennysten erotuksen perusteella hyvinvointialueille asukaskohtaisesti jaettavaa määrää. Näin lisärahoitus kohdentuisi kokonaisuudessaan vain yliopistollista sairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille, eikä jakautuisi osittain myös muille alueille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Hyvinvointialueiden laskennalliseen rahoitukseen lisättäisiin vuonna 2024 koko maan tasolla 116 miljoonaa euroa vuoden 2022 tasossa. Yliopistosairaalalisän huomioon ottaminen siirtymätasauksissa vuodesta 2024 alkaen vähentää siirtymätasausten yhteismäärää, mikä pienentää valtiolle syntyvää siirtymätasausten rahoitustarvetta. Esimerkiksi vuonna 2024 siirtymätasausten vähennys olisi arviolta 94 miljoonaa euroa ja vuodesta 2029 lukien pysyvä siirtymätasaus pienenisi noin 30 miljoonalla eurolla suhteessa vahvistettuun rahoituslakiin. Kun huomioidaan nyt kyseessä olevan esityksen lisäksi eduskuntaan jo annetun HE 309/2022 mukaiset siirtymäkauden muutokset, kasvaa valtion rahoitustarve esitysten johdosta yhteensä noin 149 miljoonalla eurolla vuodesta 2029 alkaen suhteessa vahvistettuun rahoituslakiin. Vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan varataan tarvittava määräraha. Lopullinen vaikutus valtion talouteen voidaan arvioida kuntien lopullisten vuoden 2022 palveluluokkakohtaisten tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen