Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksin ja Euroopan unionin tulliviranomaisen perustamisesta ja siihen liittyvistä asetus- ja direktiivimuutosehdotuksista (Unionin tullireformi)

U 27/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Wille Rydman
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Upi Talsi, p. +35 8295530868
Asia
Euroopan komissio antoi 17.5.2023 Euroopan unionin tulliliiton toiminnan uudistamiseksi ehdotuksen unionin tullikoodeksin ja Euroopan unionin tulliviranomaisen perustamisesta sekä siihen liitännäiset ehdotukset unionin tullittomuusasetuksen ja tullitariffiasetuksen muuttamiseksi ja arvonlisäverodirektiivin muuttamiseksi (COM(2023) 258, 259 ja 262 final). Ehdotusten tarkoituksena on uudistaa unionin keskeinen tullilainsäädäntö. Unionin tulliliitto nykyaikaistettaisiin selkeämmäksi, älykkäämmäksi ja turvallisemmaksi perustamalla sen toimintatapa digitaalisuuden ja tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen, osin toimintoja keskittämällä. EU:n uusi tulliviranomainen vastaisi unionitason riskinhallinnasta ja ehdotettu uusi EU:n tullidatakeskus korvaisi ajan myötä jäsenvaltioiden erilliset tullitietojärjestelmät. Ne tukisivat ja tehostaisivat kansallisten tulliviranomaisten toimintaa. Uudistus toteutettaisiin vaiheittain, pääosin seuraavien 5–15 vuoden aikana.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotetut asetukset ovat suoraan sovellettavaa unionioikeutta eivätkä ne sinänsä edellytä erillisiä toimenpiteitä tullakseen kansallisesti voimaan. Direktiiviehdotus edellyttää toteutuessaan kansallisen arvonlisäverolainsäädännön vastaavaa muuttamista. Euroopan komission arvion mukaan uudistuksesta koituisi sen voimaantuloa seuraavien 15 vuoden aikana unionin jäsenvaltioille yhteensä noin 22 miljardin euron ja talouden toimijoille noin 27 miljardin euron säästöt. Jäsenvaltioiden kustannussäästöistä valtaosa muodostuisi tullijärjestelmäinvestointien ja järjestelmien vuotuisten ylläpitokustannusten vähenemisestä. Euroopan komission arvion mukaan EU:n tulliviranomaisen ja EU:n tullidatakeskuksen perustamisesta aiheutuisi ehdotuksen voimaan tuloa seuraavien 15 vuoden aikana unionille yhteensä noin 1,9 miljardien euron kulut. Uudistus tehostaisi myös maksamattomien tullien kantamista ja tulliviranomaisten mahdollisuuksia puuttua tullipetoksiin. Vuonna 2021 maksamatta jääneiden tullien määrä oli yhtensä 524 miljoonaa euroa. Enintään 150 euron arvoisten tavaroiden tullittomuuden poistamisen arvioidaan lisäävän unionin tullituloja noin miljardi euroa vuodessa. Uudistus tehostaisi myös kansalaisten ja kuluttajien turvallisuutta, kun tullivalvonnan kyky havaita ja pysäyttää säännösten vastaiset tuotteet tavaravirrasta tehostuisi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen